Lietuvos kankinių parapijos žinios

(C) II EILINIS SEKMADIENIS / 2022.I.15-16

+ + +    ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA“  IR  „LIETUVOS  KATALIKŲ  BAŽNYČIOS  KRONIKOS“  METAI    + + +

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai – p. 861, o ateinančio sekmadienio – p. 864.

https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/c_e02_s.html 

 Sausio 16, sekmadienį

10:30 v.r. –   II eilinio sekmadienio Mišios (youtube)

https://www.youtube.com/channel/UCZAqzrYYG9Gv1OG7ioDb4Gw/videos 

„Žodis tarp mūsų“ sausio-vasario knygelės jau gautos, jas parapijoje platina Dalia Ažubalienė.

* Lietuvos kankinių šventovėje Anapilyje Mišios vyksta sekmadieniais 10:30 v.r. Negalinčius atvykti į šventovę kviečiame drauge melstis youtube ryšio tinklu.

* Gerojo Ganytojo misijoje Wasagoje nuo rudens iki pavasario Mišios vyksta šeštadieniais 2 v.d.

* Šiuo metu visų prašome dėmesio pareigingai dėvėti kaukes, valytis rankas, dalyvauti 2 metrų atstumu ir laikytis visų nustatytų gairių, saugoti kitų ir savo sveikatą.

* Prie įėjimo į parapijos salę koridoriuje už laisvą auką galite pasiimti ŽURNALO „Ateitis“ įvairių numerių.

* Tikinčiųjų Bendrijoje džiaugiamės pašaukimais šeimai, lydime šeimas malda ir draugyste. Toronto arkivyskupijoje norinčius švęsti SANTUOKOS SAKRAMENTĄ kviečiame susitikti ir pasikalbėti su parapijos kunigu bent vienerius metus prieš numatomą santuokos datą bei tinkamai pasirengti arkivyskupijos mokymuose.

MIRTIES PRANEŠIMAI

* Sausio 14, penktadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidotas a.a. Arūnas Vaičekauskas, 58 m. amžiaus, miręs sausio 9, sekmadienį, Bradforde. Drauge su žmona Stase, sūnumi Mantu ir dukra Egle su šeimomis Kanadoje, su tėvais Algirdu ir Rita Lietuvoje bei visais giminėmis ir pažįstamais jį lydime malda.

* Sausio 13, ketvirtadienį, Kaune šalia motinos Izabelės (Steponaitytės) (tėvas Jonas Šmerauskas, Lietuvos šaulys miręs Sibire, kapas nežinomas) palaidotas a.a. Algirdas Šmerauskas, 83 m. amžiaus, miręs sausio 10, pirmadienį, Kaune. Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti „Marijos radijui“ Lietuvoje (čekį rašyti „Lithuanian Martyrs Church“ arba aukoti tiesiogiai: www.marijosradijas.lt/parama/bankiniu-pavedimu.html). Drauge su žmona Rasute (Kisieliūte) ir sūnumi Linu Lietuvoje, su sūnumi kun. Nerijumi Kanadoje bei visais giminėmis ir pažįstamais jį lydime malda.

* Sausio 11, antradienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia žmonos Gražinos palaidotas a.a. Vladas Butkys, 96 m. amžiaus, miręs sausio 3, pirmadienį, Toronte. Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai („Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su dukterėčiomis Vaida Mikuckiene ir Vilija Kiršoniene su šeimomis, sūnėnais Linu Butkiu ir Rimu Butkiu su šeimomis Kalifornijoje bei visais giminėmis ir pažįstamais Kanadoje, Amerikoje bei Lietuvoje jį lydime malda.

* Sausio 5, trečiadienį, Punsko krašte, Valinčių kaime, į amžinybę iškeliavo a.a. Vladas Dzemionas, 85 m. amžiaus, Vito ir Alicijos tėvelis, Vaivos ir Vyto senelis. Drauge su artimaisiais, giminėmis ir pažįstamais gimtinėje ir Kanadoje jį lydime malda.

 

ŠVENTOVĖS STOGAS

* Kaip pastebėjote, jau keletą metų Lietuvos kankinių šventovės stogo danga pro lubas į šventovę praleidžia vis daugiau lietaus ir tirpstančio sniego vandens, kurio neįmanoma sustabdyti. Įvairiose vietose lašantis vanduo pradeda niokoti lubas, sienas, šventovės vidų ir bokšto mūrą. Daug metų tarnavęs stogas buvo laikinai vis pataisomas, kol sustabdyti vandens lašėjimo tapo neįmanoma, todėl reikia visą stogą naujai uždengti.

Kad galėtume atlikti šį svarbų ir daug išlaidų sudarantį darbą, visų prašome pagal galimybes prisidėti savo aukomis šiais būdais: 

 šventovėje, atėjus į Mišias

 per bankus: pervesti auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus, norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.

Čekį rašyti: “Lithuanian Martyrs Church”.

AUKOS PARAPIJAI

Nuoširdžiai ačiū visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui.

Prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

         – šventovėje, atėjus į Mišias;

        – per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2; 

 įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.