Lietuvos kankinių parapijos žinios

(B) XXII EILINIS SEKMADIENIS / 2021.VIII.28-29

+ + +    ŠV.  JUOZAPO  IR  ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA“  METAI    + + +

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai p. 757, o ateinančio sekmadienio – p. 760.

https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/b_e22_s.html 

 

Rugpjūčio 29, sekmadienį

 

10:00 v.r. – Šlovinimo giesmės ir muzika (youtube)

10:30 v.r. –  XXII eilinio sekmadienio Mišios  (youtube)

https://www.youtube.com/channel/UCZAqzrYYG9Gv1OG7ioDb4Gw/videos 

* Rudeninis bendras KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse bus spalio 31, sekmadienį.

 

* Toronto arkivyskupija renka PARAMĄ žmonėms, nuo stipraus žemės drebėjimo ir audros žiauriai nukentėjusiems Haityje. Per mūsų parapiją galima aukoti čekius rašant: „Lithuanian Martyrs – Natural Disaster in Haiti – Disaster Relief“ šiam tikslui skirtuose geltonuose vokeliuose arba tiesiogiai tinkle: https://www.archtoronto.org/en/outreach/news/archdiocesan/ravaged-by-earthquake-and-storm-haiti-needs-our-support.

 

* Dėmesio – STIPENDIJA STUDIJOMS! 1980 m. liepos 12 d. kun. Petrui Ažubaliui staiga iškeliavus Amžinybėn, jo vardu buvo įsteigtas fondas, skirtas humanitarinius mokslus studijuojantiems lietuviams. Nuo 2017 m. šį fondą tvarko Kanados lietuvių fondas. Užpildžius prašymą reikia pateikti iki rugpjūčio 31 d., apie paskirtą stipendiją bus pranešta iki rugsėjo 30 d. Prašymo formą ir daugiau žinių gausite KLF raštinėje tel. (416) 239-9889, e.paštu: [email protected].

 

GEROJO GANYTOJO MISIJOJE…

 

* Gerojo Ganytojo šventovėje Wasaga Beach mieste Mišios vyksta vasaros tvarka – sekmadieniais, 2 v.d. Šiuo metu galima naudoti visas sėdimas vietas 2 metrų atstumu, būtina dėvėti kaukes. Kadangi viduje vietos ribotos, visus prašome be ribojimo dalyvauti lauke šalia šventovės – būtina laikytis 2 metrų atstumo, dėvėti kaukes jei neišlaikomas atstumas.

 

* DĖMESIO! WASAGOJE MIŠIOS ŠEŠTADIENIAIS! Gerojo Ganytojo misijoje Mišios mokslo metų laiku (nuo rudens iki pavasario) vyksta šeštadieniais 2 val. dienos. Jau rugsėjo 11, šeštadienį, Mišios vyks 2 val. dienos.

* Gerojo Ganytojo misijoje Wasaga Beach mieste veikia PARODA “Misija Sibiras”. Kviečiame šventovėje pažvelgti į penkiolika akimirkų nuotraukose, kuriose paliesta šventa atmintis, žadinama pagarba ir perduodama istorija iš 15 metų vykusių “Misija Sibiras” kelionių. Daugiau žinių tinkle: misijasibiras.lt.

 

ŠVENTOVĖS STOGAS

 

* Šį rudenį bus naujai uždengtas Lietuvos kankinių šventovės stogas. Kaip pastebėjote, jau keletą metų dabartinė stogo danga pro lubas į šventovę praleidžia vis daugiau lietaus ir tirpstančio sniego vandens, kurio neįmanoma sustabdyti. Įvairiose vietose lašantis vanduo pradeda niokoti lubas, sienas, šventovės vidų ir bokšto mūrą. Daug metų tarnavęs stogas buvo laikinai vis pataisomas, kol sustabdyti vandens lašėjimo tapo neįmanoma, todėl reikia visą stogą naujai uždengti.

Kad galėtume atlikti šį svarbų ir daug išlaidų sudarantį darbą, visų prašome pagal galimybes prisidėti savo aukomis šiais būdais: 

 šventovėje, atėjus į Mišias

 per bankus: pervesti auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus, norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.

Čekį rašyti: “Lithuanian Martyrs Church”.

MIRTIES PRANEŠIMAI

 

* Rugpjūčio 9, pirmadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidoti pelenai a.a. Juozo Miškinio, 94 m. amžiaus, mirusio rugpjūčio 2, pirmadienį, Niagara Falls mieste. Drauge su žmona Stase bei visais giminėmis ir pažįstamais jį lydime malda.

 

* Rugsėjo 11, šeštadienį, 10 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje vyks pelenų laidotuvių Mišios a.a. Reginos Staškevičiūtės-Piečaitienės, 68 m. amžiaus, mirusios 2020 m. kovo 14 d., šeštadienį, Montrealyje. Laidojama Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia tėvo Broniaus. Drauge su sūnumi Juozu su šeima, mama Danute bei visais giminėmis ir pažįstamais Kanadoje, JAV bei Lietuvoje ją lydime malda.

AUKOS PARAPIJAI

Nuoširdžiai ačiū visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui.

Prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

         – šventovėje, atėjus į Mišias;

        – per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2; 

 įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.