Lietuvos kankinių parapijos žinios

(B) ŠVČ. M. MARIJOS DANGUN ĖMIMAS – ŽOLINĖ / 2021.VIII.14-15

+ + +    ŠV.  JUOZAPO  IR  ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA“  METAI    + + +

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai p. 1070, o ateinančio sekmadienio – p. 754.

https://lk.katalikai.lt/_dls/ss/ss_0815.html 

 

Rugpjūčio 15, sekmadienį

10:00 v.r. – Šlovinimo giesmės ir muzika (youtube)

10:30 v.r. –  Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo iškilmės Mišios  (youtube)

https://www.youtube.com/channel/UCZAqzrYYG9Gv1OG7ioDb4Gw/videos 

* Šį sekmadienį švenčiame Žolinės iškilmę, kuria prisimename, kad Švč. Mergelė Marija, Dievo Motina, su siela ir kūnu yra paimta į dangiškąją garbę. Šią tikinčiųjų Bendrijos perduotą tikėjimo tiesą popiežius Pijus XII paskelbė 1950 metais.

* Lietuvos kankinių ŠVENTOVĖJE šiuo metu visomis progomis galima naudoti visas sėdimas vietas 2 metrų atstumu, būtina dėvėti kaukes. Ši tvarka leidžia mūsų šventovėje susirinkti iki 90 žmonių, įpareigota laikytis visų nustatytų sveikatos apsaugos gairių. Dalyvių registracijos nėra.

* Parapijos SALĖJE galima naudoti 50% vietų 2 metrų atstumu susirinkimams be maisto. Būtina dėvėti kaukes, įpareigota laikytis visų nustatytų sveikatos apsaugos gairių.

* Negalinčius atvykti į Mišias šventovėje, kviečiame drauge melstis youtube ryšio tinklu.

* Šiandien renkama arkivyskupijos rinkliava MISIJOMS KANADOJE paremti tam skirtuose vokeliuose, kurie buvo išdalinti praeitą sekmadienį. Jų taip pat galite rasti prie įėjimų į šventovę.

 * Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Mišios aukojamos Šv. Jono lietuvių kapinių koplyčioje kiekvieną ketvirtadienį 7:30 v.v. Kviečiame šioms Mišioms užprašyti maldas ir visus dalyvauti. Šiuo metu visų prašome laikytis nustatytų sveikatos apsaugos gairių.

* „Žodis tarp mūsų“ rugsėjo-spalio knygelės jau gautos, jas parapijoje platina Dalia Ažubalienė.

 

AČIŪ!

* Nuoširdžiai DĖKOJAME Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje Toronto Vlado Pūtvio Šaulių kuopai už didelę dovaną Lietuvos kankinių parapijai – atnaujintą parapijos automobilių aikštę (prie vėliavų) ir privažiavimą prie pagrindinio šventovės įėjimo (Isabella gatvės pusėje). Yra pašalinta visa iki šiol buvusi suskilusi danga, išpiltas žvyras, paklotas naujas asfaltas, pažymėtos automobilių stovėjimo vietos. Su padėka malda lydime dosnų kuopos narį a.a. Balį Savicką, kurio palikimo fondo dėka šie darbai buvo atlikti. Ačiū darbščiajam kuopos vadui Vytautui Pečiuliui už visą darbų priežiūrą.

GEROJO GANYTOJO MISIJOJE…

* Gerojo Ganytojo šventovėje Wasaga Beach mieste Mišios vyksta vasaros tvarka – sekmadieniais, 2 v.d. Šiuo metu galima naudoti visas sėdimas vietas 2 metrų atstumu, būtina dėvėti kaukes. Kadangi viduje vietos ribotos, visus prašome be ribojimo dalyvauti lauke šalia šventovės – būtina laikytis 2 metrų atstumo, dėvėti kaukes jei neišlaikomas atstumas ir laikytis įprastų sveikatos apsaugos gairių. Dalyvių registracijos nėra. Salė lieka nenaudojama.

* Gerojo Ganytojo misijoje Wasaga Beach mieste veikia PARODA “Misija Sibiras”. Kviečiame šventovėje pažvelgti į penkiolika akimirkų nuotraukose, kuriose paliesta šventa atmintis, žadinama pagarba ir perduodama istorija iš 15 metų vykusių “Misija Sibiras” kelionių. Daugiau žinių tinkle: misijasibiras.lt.

* Rugpjūčio 22, ateinantį sekmadienį, po 2 v.d. Mišių lauke prie Gerojo Ganytojo šventovės paminėsime JUODOJO KASPINO DIENĄ, pražūtinga sutartimi nulemtą 50 metų trukusią sovietinę vergiją.

ARKIVYSKUPAS V. KULBOKAS  VATIKANO ATSTOVAS UKRAINOJE

Paskirtas Vatikano atstovu Ukrainoje

https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/1432048/visvaldas-kulbokas-paskirtas-sv-sosto-nuncijumi-ukrainoje 

Prašau maldos, nes manęs laukia sunkus darbas

https://www.vaticannews.va/lt/baznycia/news/2021-08/nuncijus-ukrainoje-visvaldas-kulbokas-prasau-maldos.html 

Šventojo Sosto moralinis autoritetas išlieka labai svarbus

https://www.lrp.lt/lt/ziniasklaidos-centras/naujienos/prezidentas-sventojo-sosto-moralinis-autoritetas-islieka-labai-aktualus/36416/

Pokalbis apie tarnybą Vatikane
https://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/lietuvis-kunigas-apie-popieziu-prancisku-ir-tarnyba-vatikane.d?id=63752850

AUKOS PARAPIJAI

Nuoširdžiai ačiū visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui.

Prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

         – šventovėje, atėjus į Mišias;

        – per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2; 

 įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.

Lietuvos kankiniu parapijos zinios 08,15