Lietuvos kankinių parapijos žinios

(B) XV EILINIS SEKMADIENIS / 2021.VII.10-11

+ + +    ŠV.  JUOZAPO  IR  ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA“  METAI    + + +

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai p. 738, o ateinančio sekmadienio – p. 740.

https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/b_e15_s.html 

Liepos 11, sekmadienį

10:00 v.r. – Šlovinimo giesmės ir muzika (youtube)

10:30 v.r. – XV eilinio sekmadienio Mišios (youtube)

https://www.youtube.com/channel/UCZAqzrYYG9Gv1OG7ioDb4Gw/videos 

* Lietuvos kankinių šventovėje šiuo metu galima naudoti 25% sėdimų vietų 2 metrų atstumu, būtina dėvėti kaukes. Ši tvarka leidžia mūsų šventovėje susirinkti iki 90 žmonių, įpareigota laikytis visų nustatytų sveikatos apsaugos gairių. Dalyvių registracijos nėra. Parapijos salė lieka nenaudojama.

* Negalinčius atvykti į Mišias šventovėje, kviečiame drauge melstis youtube ryšio tinklu.

„Žodis tarp mūsų“ liepos-rugpjūčio knygelės jau gautos, jas parapijoje platina Dalia Ažubalienė.

* Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Mišios aukojamos Šv. Jono lietuvių kapinių koplyčioje kiekvieną ketvirtadienį 7:30 v.v. Kviečiame šioms Mišioms užprašyti maldas ir visus dalyvauti. Šiuo metu visų prašome laikytis nustatytų sveikatos apsaugos gairių.

* Liepos mėnesį ATNAUJINAMA parapijos automobilių aikštė (prie vėliavų) ir privažiavimas prie pagrindinio šventovės įėjimo (Isabella gatvės pusėje). Pašalinta visa iki šiol buvusi suskilusi danga, bus paklotas naujas asfaltas. Todėl visų prašome savo automobilius šiuo metu statyti Anapilio sodybos didžiojoje aikštėje, iš kurios laipteliais ir taku galima ateiti į šventovę.

GEROJO GANYTOJO MISIJOJE…

* Gerojo Ganytojo šventovėje Wasaga Beach mieste Mišios vyksta vasaros tvarka – sekmadieniais, 2 v.d. Šiuo metu galima naudoti 25% sėdimų vietų 2 metrų atstumu, būtina dėvėti kaukes. Kadangi viduje vietos ribotos, visus prašome be ribojimo dalyvauti lauke šalia šventovės – būtina laikytis 2 metrų atstumo, dėvėti kaukes jei neišlaikomas atstumas ir laikytis įprastų sveikatos apsaugos gairių. Dalyvių registracijos nėra. Salė lieka nenaudojama.

 

„LABDAROS“ NAMAI IEŠKO REIKALŲ VEDĖJO

Labdara Lithuanian Nursing Home

Office Manager Required

Must be fluent in Lithuanian and English languages

Ontario Long Term Care Home Experience

Payroll and Computer Data Entry Experience

Accounts Payable and Receivables Processing Experience

Start Date: July 26th 2021.

Monday to Friday 9 am to 5 pm.

Please submit applications and resumes by Noon on Tuesday July 20th 2021 to the attention of:

Laura Puteris, Administrator,
Labdara Lithuanian Nursing Home,
5 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1
Or by email to: [email protected]   No phone calls please.

 

MIRTIES PRANEŠIMAI

* Liepos 9, penktadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia vyro Romualdo palaidoti pelenai a.a. Birutės Ramanauskienės, 77 m. amžiaus, mirusios birželio 28, pirmadienį, Oakville mieste. Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai („Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su sūnumi Mykolu, dukra Kristina, seserimi Vilija Ancona su šeima bei giminėmis Kanadoje, JAV, Lietuvoje ir visais pažįstamais ją lydime malda.

* Liepos 8, ketvirtadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia tėvo Egons palaidotas a.a. Davids Ragis, 38 m. amžiaus, miręs liepos 4, sekmadienį, Mississaugoje. Drauge su motina Brigitta, broliu Peters bei visais giminėmis ir pažįstamais jį lydime malda..

AUKOS PARAPIJAI

Nuoširdžiai ačiū visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui.

Prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

         – šventovėje, atėjus į Mišias;

        – per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2; 

 įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.