Lietuvos kankinių parapijos žinios

(B) XIII EILINIS SEKMADIENIS / 2021.VI.26-27

+ + +    ŠV.  JUOZAPO  IR  ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA“  METAI    + + +

 

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai p. 732, o ateinančio sekmadienio – p. 735.

https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/b_e13_s.html 

Birželio 27, sekmadienį

10:00 v.r. – Šventoji valanda ir palaiminimas Švč. Sakramentu, birželinės pamaldos – giedame Švč. Jėzaus Širdies litaniją (youtube)

10:30 v.r. – XIII eilinio sekmadienio Mišios (youtube)

https://www.youtube.com/watch?v=d1eE1kFLCC0 

* Lietuvos kankinių šventovėje šiuo metu galima naudoti 15% sėdimų vietų 2 metrų atstumu, būtina dėvėti kaukes. Ši tvarka leidžia mūsų šventovėje susirinkti iki 75 žmonių, įpareigota laikytis visų nustatytų sveikatos apsaugos gairių. Dalyvių registracijos nėra. Parapijos salė lieka nenaudojama.

* Negalinčius atvykti į Mišias šventovėje, kviečiame drauge melstis youtube ryšio tinklu.

* Liepos ir rugpjūčio mėnesiais Mišios aukojamos Šv. Jono lietuvių kapinių koplyčioje kiekvieną ketvirtadienį 7 v.v. Kviečiame šioms Mišioms užprašyti maldas ir visus dalyvauti. Šiuo metu visų prašome laikytis nustatytų sveikatos apsaugos gairių.

MIRTIES PRANEŠIMAI

* Birželio 24, ketvirtadienį, Toronte mirė a.a. Feliksas Mockus, 100 m. amžiaus. Jo lankymas ir atsisveikinimas Lietuvos kankinių šventovėje vyks birželio 30, trečiadienį, nuo 10 v.r., laidotuvių Mišios 11 v.r. Laidojamas Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia žmonos Vidos. Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai („Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su sūnumi Vytu su šeima, sūnumi Jonu, dukra Lina bei giminėmis Lietuvoje ir visais pažįstamais jį lydime malda.

* Birželio 26, šeštadienį, Lietuvos kankinių šventovėje įvyko laidotuvių Mišios a.a. Vytenio Stonkaus, 55 m. amžiaus, mirusio birželio 12, šeštadienį, Burlingtone. Jo pelenai vėliau bus palaidoti Šv. Jono lietuvių kapinėse. Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai („Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su tėvais Donatu ir Gražina Stonkais, giminėmis Kanadoje ir JAV bei visais pažįstamais jį lydime malda.

* Birželio 18, penktadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidoti pelenai a.a. Reginos Panavienės, 65 m. amžiaus, mirusios gegužės 18, antradienį, Hamiltone. Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai („Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su vyru Miku, sūnumis Alexander ir Jake, dukra Alisha, mama Jadze Stanaitiene, broliu Jonu ir seserimi Ilona bei visais giminėmis ir pažįstamais ją lydime malda.

GEROJO GANYTOJO MISIJOJE…

* Gerojo Ganytojo šventovėje Wasaga Beach mieste Mišios vyksta vasaros tvarka – sekmadieniais, 2 v.d. Šiuo metu galima naudoti 15% sėdimų vietų 2 metrų atstumu, būtina dėvėti kaukes. Kadangi viduje vietos ribotos, visus prašome be ribojimo dalyvauti lauke šalia šventovės – būtina laikytis 2 metrų atstumo, dėvėti kaukes jei neišlaikomas atstumas ir laikytis įprastų sveikatos apsaugos gairių. Dalyvių registracijos nėra. Salė lieka nenaudojama.

AUKOS PARAPIJAI

Nuoširdžiai ačiū visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui.

Prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

         – šventovėje, atėjus į Mišias;

        – per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2; 

 įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.