Lietuvos kankinių parapijos žinios

Lietuvos kankinių šventovė, Anapilio lietuvių sodyba – 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON  L5C 1T3   /   Gerojo Ganytojo šventovė – 2121 Mosley St., Wasaga Beach, ON  L9Z 1W8

Raštinės adresas laiškams – 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2

[email protected]   /   905-277-4320

(B) ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS) / 2021.VI.5-6

+ + +    ŠV.  JUOZAPO  IR  ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA“  METAI    + + +

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai p. 698, o ateinančio sekmadienio – p. 727.

https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/b_kunas-kraujas.html 

 

Birželio 6, sekmadienį

 

10:00 v.r. – Šventoji valanda ir palaiminimas Švč. Sakramentu, birželinės pamaldos – giedame Švč. Jėzaus Širdies litaniją (youtube)

10:30 v.r. – Švečiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės (Devintinių) Mišios (youtube)

11:30 v.r. – 1 v.d. šventovė atvira lankytojų asmeninei maldai (vienu metu šventovėje gali būti iki 10 žmonių, prašome dėvėti kaukes, laikytis sveikatos apsaugos gairių)

https://www.youtube.com/watch?v=QKr8dusVbRg 

* Birželio mėnuo skirtas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Birželinėse pamaldose giedame Švč. Jėzaus Širdies litaniją: https://katalikai.lt/index.php?id=177.

Toronto arkivyskupo kard. Thomas Collins laiškas “Širdis kalba širdžiai”:

https://www.archtoronto.org/siteassets/media/archdiocese-of-toronto-main-site/files/sacred-heart-of-jesus/sacred-heart-pastoral-letter.pdf.

 

* Popiežius Pranciškus birželio mėnesį kviečia melstis už jaunus žmones, kurie rengiasi santuokai krikščionių bendruomenės remiami, kad jie augtų meilėje būdami dosnūs, ištikimi ir kantrūs.

* Kad būtų apsaugota visų sveikata, šiuo metu yra neleidžiama tikintiesiems sekmadienį bei kitomis dienomis susirinkti ir dalyvauti Mišiose bei kitose bendruomeninėse apeigose. Todėl kviečiame drauge melstis youtube ryšio tinklu.

 

* Iki kol bus pranešta kitaip, Gerojo Ganytojo misijoje Wasaga Beach mieste dėl sveikatos apsaugos Mišios šiuo laikotarpiu nevyksta.

 

* Toronto arkivyskupo kard. Thomas Collins laiškas ir paaiškinimai dėl Kanados krašto Pirmųjų gyventojų vaikų globos mokyklų:

https://www.archtoronto.org/en/outreach/news/archdiocesan/statement-from-cardinal-thomas-collins-archbishop-of-toronto–re-discovery-of-childrens-remains-at-former-kamloops-residential-school.

 

* NUOŠIRDŽIAI AČIŪ visiems, prisidėjusiems šiuo suvaržymų metu rengiant praeitą savaitgalį vykusią pavasarinę kapinių lankymo dieną. Ačiū už paruoštą parodą ir nutiestą privažiavimo taką, paruoštus ir lauke išdalintus skanius lietuviškus valgius bei aukų rinkėjams, aukotojams ir pirkėjams, su gera nuotaika eilėje išsirikiavusiems savo automobiliuose.

 

* Ateinantį šeštadienį, birželio 12, nuo 1 v.d. kartu prisiminkime prieš 80 metų laisvos Lietuvos pavergėjų pradėtą didįjį gyventojų trėmimą į Sibirą: 

https://ca.mfa.lt/ca/lt/naujienos/gedulo-ir-vilties-dienos-renginiai-kanadoje.

 

* Ateinantį sekmadienį, birželio 13, Mišiose minėsime SIBIRINIUS TRĖMIMUS ir palaimintąjį kankinį vyskupą Teofilių Matulionį. Mišių pabaigoje giedosime Lietuvos himną.

 

* Birželio 22, antradienį, 7 v.v.  nuotoliniu būdu vyks Labdaros fondo metinis susirinkimas. Iki birželio 18 d. užsirašykite tinkle: https://tinyurl.com/ykbrdsmu ir gausite prisijungimo nuorodą.

 

AUKOS PARAPIJAI

* Nuoširdžiai AČIŪ visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui. Kadangi šiuo metu neleidžiama susirinkti dalyvauti Mišiose ir aukų perduoti šventovėje, prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

– per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149;

– atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2;

– įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.

 

LK-zin-2021.06.06-ab