Lietuvos kankinių parapijos žinios

Lietuvos kankinių šventovė, Anapilio lietuvių sodyba – 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON  L5C 1T3   /   Gerojo Ganytojo šventovė – 2121 Mosley St., Wasaga Beach, ON  L9Z 1W8

Raštinės adresas laiškams – 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2

[email protected]   /   905-277-4320

(B) ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ / 2021.V.29-30

+ + +    ŠV.  JUOZAPO  IR  ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA“  METAI    + + +

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai p. 695, o ateinančio sekmadienio – p. 698.

https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/b_trejybe.html 

 

 

Gegužės 30, sekmadienį

10:00 v.r. – Gegužinės pamaldos – giedame Švč. M. Marijos litaniją (youtube)

10:30 v.r. – Švečiausios Trejybės iškilmės Mišios (youtube)

11:30 v.r. – 4 v.d. šventovė atvira lankytojų asmeninei maldai (vienu metu šventovėje gali būti iki 10 žmonių, prašome dėvėti kaukes, laikytis sveikatos apsaugos gairių)

https://www.youtube.com/watch?v=5R4HWSTnjFI 

* Kad būtų apsaugota visų sveikata, šiuo metu yra neleidžiama tikintiesiems sekmadienį bei kitomis dienomis susirinkti ir dalyvauti Mišiose bei kitose bendruomeninėse apeigose. Todėl kviečiame drauge melstis youtube ryšio tinklu.

* Iki kol bus pranešta kitaip, Gerojo Ganytojo misijoje Wasaga Beach mieste dėl sveikatos apsaugos Mišios šiuo laikotarpiu nevyksta.

* Kapų lankymo dieną KLMA kviečia į PARODĄ “Europiečių pėdsakai 1812 metų kare.” Ją pamatysite savo telefone ar kompiuteryje laukiant pietų automobilyje, pro langa nufotografavus “QR” ženklus. Pravažiuodami įvairias istorines vietas Niagaros pusiasalyje pagalvokime apie praeitį. Čia vaikščiojo ir 1812 metų kovose dalyvavo kareiviai atvykę iš Lietuvos. Parodą galite rasti ir tinkle: www.lithuanianheritage.ca.

 

KAPINIŲ LANKYMAS

* Gegužės 30, šį sekmadienį, vyksta pavasarinis KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse. Anapilio ir parapijos salės bei Lietuvos kankinių šventovė dėl sveikatos apsaugos šiuo metu yra uždarytos. Anapilio sodybą ir kapines galima lankyti su įpareigojimu aikštėse ir prie gretimų kapų tarp žmonių ir tarp automobilių laikytis saugaus atstumo. Daugiau žinių e.paštu: [email protected]. tel. (905) 277-4320.

* Kapų lankymo dieną PIETŪS Anapilio sodyboje parduodami lauke tiesiai į automobilius prie Muziejaus salės durų (prie „D“ salės) nuo 10 v.r. iki 4 v.d. Bus cepelinų, kugelio bei dešrų su kopūstais ir bulvėmis. Maistas bus ruošiamas ir parduodamas pagal valdžios sveikatos apsaugos nurodymus. Vieno valgio kaina $10, prašome iš anksto pasiruošti lygią sumą, nes grąža dėl sveikatos apsaugos nebus duodama. Visos salės bus uždarytos, todėl naudoti prausyklų nebus galimybės.

* Kapų lankymo dieną lauke tiesiai į automobilius prie Muziejaus salės durų (prie „D“ salės) bus galima nusipirkti lietuviškos duonos ir šakočių.

* Kapų lankymo dieną AUKOTI Šv. Jono lietuvių kapinėms galėsite lauke pro savo automobilio langą, privažiuojant prie Muziejaus salės durų (prie „D“ salės), kur bus parduodami pietūs. Auką paduokite “kapinėms” užrašytame voke (čekiai rašomi: “Šv. Jono lietuvių kapinės”), arba atsiųskite adresu: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3.

ŠV. JONO LIETUVIŲ KAPINĖS 

Gyvenimo sparnais / 2020 m. gegužės 31 d.

https://www.youtube.com/watch?v=UsuKXbVCFeE

GEGUŽĖS MĖNUO SU DIEVO MOTINA

Gegužės šeštadienių pokalbiai Šiluvoje: MARIJA – DIDŽIOJI PILIGRIMĖ

Aurius ir Asta Jasinskai: Saugiai keliauti (Marija bėga į Egiptą) / gegužės 29

https://www.youtube.com/watch?v=QF35QHvN-tc 

AUKOS PARAPIJAI

* Nuoširdžiai AČIŪ visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui. Kadangi šiuo metu neleidžiama susirinkti dalyvauti Mišiose ir aukų perduoti šventovėje, prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

– per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149;

– atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2;

– įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.

 

LK-zin-2021.05.30-ab