Lietuvos kankinių parapijos žinios / 2020.I.25-26

Advertisement
parama
Lietuvos kankinių šventovė, Anapilio lietuvių sodyba – 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON  L5C 1T3   /   Gerojo Ganytojo šventovė – 2121 Mosley St., Wasaga Beach, ON  L9Z 1W8

[email protected]   /   905-277-4320

 

(A) III EILINIS (DIEVO ŽODŽIO) SEKMADIENIS / 2020.I.25-26
* * *   Š V.   J O N O   P A U L I A U S   II   Š I M T M E T I S   B E I   K O V O   11 – O S I O S   T R I S D E Š I M T M E T I S   * * *
* Popiežius Pranciškus paskelbė, kad nuo šių metų III eilinis sekmadienis kiekvienais metais bus “Dievo Žodžio sekmadienis”. Tai ypatingas mums priminimas švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį.
* SAKRAMENTAMS BESIRUOŠIANTIS JAUNIMAS SU ŠEIMOMIS kartu švenčia sekmadienio Mišias, susitinka dalintis ir gilinti savo tikėjimą. Šį sekmadienį Mišiose savo maldavimus sako ir apie praeitos savaitės pamoką Mišių pabaigoje papasakos Martynas Vaičiulis.
* Toronto arkivyskupija renka PARAMĄ žmonėms, nuo šimtų gaisrų žiauriai nukentėjusiems Australijoje. Per mūsų parapiją galima aukoti prie durų padėtuose “Humanitarian Relief” geltonuose vokeliuose. Čekius rašyti: “Lithuanian Martyrs – Australia Fires – Disaster Relief”.
* Praeitą savaitę mūsų parapijos šventovėje ir salėje iki šiol buvęs visas apšvietimas, vartodavęs daug elektros, buvo pakeistas LED šviesomis, kurios taupo elektrą ir ilgai neperdega. Ačiū visiems per penkis metus aukojusiems TIKINČIOSIOS ŠEIMOS (“Family of Faith”) rinkliavai, kurią surengė Toronto arkivyskupija. Ketvirtadalis mūsų parapijoje surinktų aukų buvo skirta svarbiems parapijos projektams. Nuoširdžiai ačiū už jūsų dovaną – ilgam laikui atliktą pagerinimą. Dėkojame Algiui Gelažauskui už darbų prižiūrėjimą ir pagalbą.
* Vasario 8, šeštadienį, 6 v.v. humoro grupė “Nieko rimto” Prisikėlimo parapijos salėje rengia vakarą “Su šypsena per gyvenimą”. Po programos bus vakarienė ir šokiai, mokamas baras veiks nuo 5:30 val. Bilietus po $60 galima įsigyti tel.: (416) 779-7141, e.paštu: [email protected]outlook.com.
* Vasario 9, sekmadienį, 10:30 v.r. Mišiose ir  parapijos salėje gimtadienio proga prisiminsime a.a. kun. Petrą Ažubalį.
* Vasario 23, sekmadienį, 10:30 v.r. Mišiose sutuoktiniai iškilmingai atnaujins savo Santuokos pažadus. Po Mišių parapijos salėje vyks linksmos UŽGAVĖNĖS, blynų ir šiupinio pietūs.
* Vasario 29, šeštadienį, 4 v.d. KLB Toronto apylinkės valdyba Anapilio lietuvių sodybos salėje rengia Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMĄ. Bus programa ir vaišės. Dalyvavimas – už laisvą auką.
* Wasaga Beach KLB apylinkės valdyba rinks $10 SOLIDARUMO MOKESTĮ šeštadieniais vasario 1, 8, 15, 22 ir sekmadienį, kovo 1 po 2 v.d. Mišių Gerojo Ganytojo misijos kavinėje.
* Gerojo Ganytojo misijoje Mišios mokslo metų laiku (nuo rudens iki pavasario) vyksta šeštadieniais 2 v.d. Po Mišių visus kviečiame į salę pabendrauti prie kavos ir užkandžių.
* Gerojo Ganytojo misijoje Wasagoje Mišios bus ne vasario 29, šeštadienį, bet kovo 1, sekmadienį, kad norintieji galėtų dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės minėjime vasario 29, šeštadienį, 4 v.d. Anapilio salėje.
* “Romuvos” skautų stovykla vyks rugpjūčio 9-15 dienomis.

2020 METŲ KALENDORIUS

Vasario 23, sekmadienį – Santuokos pažadų atnaujinimas, Užgavėnių blynų ir šiupinio pietūs
Vasario 29, šeštadienį – Lietuvos Nepriklausomybės šventė Anapilio salėje
Kovo 1, sekmadienį – Pasaulio lietuvių maldos ir Tikinčiosios Lietuvos diena
Kovo 4, trečiadienį – Pelenų diena, Gavėnios pradžia
Balandžio 9, 10, 11 – Didysis Velykų Tridienis
Balandžio 12, sekmadienį – Kristaus Prisikėlimas
Balandžio 19, sekmadienį – Dievo Gailestingumo (Atvelykio) šventė ir “Poezijos atvelykis” parapijos salėje
Gegužės 10, sekmadienį – Motinos diena
Gegužės 24, sekmadienį – Kristaus Žengimas į dangų
Gegužės 31, sekmadienį – Šv. Dvasios atsiuntimas ir Šv. Jono kapinių pavasarinis lankymas
Birželio 21, sekmadienį – Tėvo diena
Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo švenčių datos bus žinomos vėliau

MIRTIES PRANEŠIMAS
* Sausio 22, trečiadienį, Toronte mirė a.a. Angelė Šimkuvienė, 95 m. amžiaus. Ji pašarvota Turner & Porter, Yorke koplyčioje prie Bloor ir Windermere gatvės. Lankymas – sausio 26, sekmadienį, 2-4 ir 6-8 v.v. Vakaro malda – 6 val. Laidotuvių Mišios – sausio 27, pirmadienį, 11 v.r. Lietuvos kankinių šventovėje. Laidojama Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia savo vyro Vytauto ir dukros dr. Noros. Drauge su seserimi Birute Daržinskiene su šeima bei visais giminėmis ir pažįstamais ją lydime malda.
ĮSTABUS PRAKARTĖLĖS ŽENKLAS (7 dalis)
 
7-b. Greta Marijos stovi Kūdikį ir jo motiną saugantis šventasis Juozapas. Paprastai jis vaizduojamas su lazda, o kartais rankose dar laiko žibintą. Šventasis Juozapas atlieka labai svarbų vaidmenį Jėzaus ir Marijos gyvenime. Jis yra globėjas, nepaliaujamai saugantis savo šeimą. Kai Dievas Juozapą įspėja dėl grėsmės, kylančios iš Erodo, jis nedvejodamas leidžiasi į kelionę ir emigruoja į Egiptą (plg. Mt 2, 13-15). Pavojui praėjus, vėl su šeima grįžta į Nazaretą, kur tampa pirmuoju Jėzaus auklėtoju vaikystės ir paauglystės metais. Juozapas širdyje nešiojo didelį slėpinį, susijusį su Jėzumi ir jo sužadėtine Marija; būdamas teisus žmogus, jis visada pasitikėjo Dievo valia ir ją igyvendino.
 
8. Prakartėlės širdis ima plakti, kai per Kalėdas įdedame į ją Kūdikėlio Jėzaus figūrą. Dievas pasirodo kūdikyje, leisdamas save apkabinti mūsų rankomis. Silpnume ir trapume jis slepia visą kuriančią ir perkeičiančią galią. Nors tai atrodo neįmanoma, vis dėlto taip yra: Jėzuje Dievas tapo vaiku ir šiuo savo būviu panorėjo atskleisti savo meilės didybę – ji reiškiasi vaiko šypsena ir į kiekvieną tiesiamomis rankomis.
 Vaiko gimimas kelia džiaugsmą ir nuostabą, nes per tai susiduriame su didžiu gyvenimo slėpiniu. Kai matome prie naujagimio sūnaus stovinčių jaunų sutuoktinių žibančias akis, suprantame, ką jautė Marija ir Juozapas, kai žvelgdami į kūdikį Jėzų suvokė Dievo esamybę savo gyvenime.
 
„Gyvenimas pasirodė“ (1 Jn 1, 2): taip apaštalas Jonas apibendrina Įsikūnijimo slėpinį. Prakartėlė duoda galimybę mums pamatyti ir paliesti tą vienintelį ir ypatingą, pakeitusį istorijos tėkmę įvykį, nuo kurio skaičiuojame metus prieš ir po Kristaus gimimo.
Dievo veikimo būdas mus stulbina: atrodo neįmanoma, kad jis atsisakytų savo šlovės ir taptų žmogumi, tokiu kaip mes. Kaip netikėta, kad Dievas priima mūsų elgseną: miega, minta motinos pienu, verkia ir žaidžia kaip visi vaikai! Kaip visada, Dievas mus trikdo, yra nenumatomas, nuolat pranokstantis mūsų susikurtas schemas. Taigi prakartėlė rodo mums Dievą, įžengusį į pasaulį, ir ragina mus mąstyti apie mūsiškį gyvenimą, įrašytą į dieviškąjį; kviečia tapti Jo mokiniais, jei norime pasiekti galutinę gyvenimo prasmę.     (bus daugiau)                                            
 
Popiežius Pranciškus, “Admirabile signum” – apie Kalėdų prakartėlės prasmę ir vertę, 2019-XII-1