Lietuvos kankinių paprapijos žinios

Lietuvos kankinių šventovė, Anapilio lietuvių sodyba – 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON  L5C 1T3   /   Gerojo Ganytojo šventovė – 2121 Mosley St., Wasaga Beach, ON  L9Z 1W8

Raštinės adresas laiškams – 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2

[email protected]   /   905-277-4320

(B) DIEVO GAILESTINGUMO – ATVELYKIO SEKMADIENIS / 2021.IV.10-11

+ + +    ŠV.  JUOZAPO  IR  ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA“  METAI    + + +

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai p. 677, o ateinančio sekmadienio – p. 680.

https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/b_atvelykis.html

 

Balandžio 11, sekmadienį

 

10:00 v.r. – Dievo Gailestingumo maldos (youtube)

10:30 v.r. – Dievo Gailestingumo (Atvelykio) sekmadienio Mišios (youtube)

 

https://www.youtube.com/watch?v=-xMQA6SWx8U 

* ATVELYKIO ŠVENTĖJE dalinamės “Velykinėmis akimirkomis” tinkle: http://ow.ly/Cfx350EjMVJ

Atidarę paspauskite ant kiekvienos nuotraukos ir pamatysite iš arčiau. Taip pat pridėtas filmas „Po prisikėlimo“ (spauskite po žodžiais“Gražaus Atvelykio“, kur parašyta „čia„) ir pasakojimai apie velykinius papročius bei puošimus..

Ačiū visiems už nuotraukas ir mintis, o Rimai Žemaitytei-DeIuliis už suredagavimą ir gražų paruošimą.

 

* Velykų proga mūsų parapiją dar sveikina Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

 

* Toronto arkivyskupija kasmet skelbia tris SHARE LIFE rinkliavas, pavadintas „Gyvenimas pagal Evangeliją“. Pirmoji iš šių trijų rinkliavų bus ateinantį sekmadienį, vokeliai išdalinami šiandieną arba aukojama tiesiogiai Toronto arkivyskupijos tinkle: https://community.archtoronto.org/sslpage.aspx?pid=381.

Prašome prisidėti savo aukomis, kurių dėka per 40 tarnybų dirba su šeimomis, vaikais ir vienišais žmonėmis jų gyvenimo sunkumuose. Daugiau žinių lankstinukuose arba tinkle: www.sharelife.org.

 

* Lietuvos kankinių šventovėje šiuo metu naudojame 15% sėdimų vietų 2 metrų atstumu, galima susirinkti iki 75 žmonių, įpareigota laikytis visų nustatytų sveikatos apsaugos gairių (dalyvių registracijos nėra). Parapijos salė lieka nenaudojama.

 

* Pavasarinis bendras KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse bus gegužės 30, sekmadienį.

ESAME PANARDINTI DIEVO GAILESTINGUME

* Devynios dienos iki Dievo Gailestingumo (Atvelykio) sekmadienio yra skirtos įsimąstyti į Kristaus mirties bei prisikėlimo įvykį, dėkoti už šią dovaną ir malda priimti Dievo Gailestingumą. Maldos ir daugiau žinių tinkle: gailestingumas.lt

* Wasagos lietuvių maldos būrelis visus kviečia savo namuose melstis Dievo Gailestingumo maldas devynias dienas, nuo Didžiojo penktadienio (balandžio 2) iki Velykų savaitės šeštadienio (balandžio 11), užbaigiant Dievo Gailestingumo (Atvelykio) iškilme. www.gailestingumas.com/maldos-ir-straipsniai/maldos.

Ko bijoti?

www.bernardinai.lt/ko-bijoti

Ramybė jums!

www.bernardinai.lt/ramybe-jums

 

Dievo Gailestingumo šventovės facebook tinkle – šeimų liudijimai

www.facebook.com/gailestingumosventove

 

GEROJO GANYTOJO MISIJOJE…

 

* Iki kol bus pranešta kitaip, Gerojo Ganytojo misijoje Wasaga Beach mieste dėl sveikatos apsaugos Mišios šiuo laikotarpiu nevyksta.

 

 MIRTIES PRANEŠIMAS

 

* Balandžio 5, pirmadienį, Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidotas a.a. Algis Ropė, 96 m. amžiaus, miręs kovo 29, pirmadienį, Toronte. Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai („Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su sūnumi Mykolu ir dukra Loreta Savickiene su šeimomis bei visais giminėmis ir pažįstamais jį lydime malda.

AUKOS PARAPIJAI

Nuoširdžiai ačiū visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui.

Prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

         – šventovėje, atėjus į Mišias;

        – per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2; 

 įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.