Lietuviškų kapinių tvarka rūpinkimės visi

Advertisement

Prasidėjus Covid 19 viruso pandemijai Anapilio sodyboje dvejus metus nebuvo viešų renginių.  Šv.Jono lietuvių kapinėse, nors buvo griežti valdžios reikalavimas, laidotuvės vykdavo. Pagal  tuomet galiojančius nurodymus laidotuvėms buvo nustatytas galinčių dalyvauti žmonių skaičius, todėl dažniausiai dalyvaudavo tik artimiausi šeimos nariai. Pastaruoju metu suvaržymai atšaukti, ir laidojimas vyksta įprasta tvarka.

Apie kapinių mašinerijos atnaujinimą visiems yra žinoma. Buvo paskelbtas mašinerijos pirkimo vajus, į kurį dosniai apsiliepė dauguma lietuvių. Vajuje sutelktos sumos neužteko, trūkstamą sumą teko padengti iš kapinių turimų santaupų. Esame nupirkę naują traktorių, ekskavatorių duobėms kasti ir naują sunkvežimį. Lengva kapuose dirbti su patikima mašinerija.

Netolimoje praeityje atlikta nemažai patvarkymų ir atnaujinimų.  Teko pakeisti prie kapų vartų pasenusius stulpus naujais. Tvora į abi puses nuo vartų prie aikštės, buvo surūdijusi ir pradėjus griūti. Nuimta senoji ir pastatyta nauja. Tvoros ir vartų stulpų atnaujinimo išlaidos padengtos iš Toronto šaulių kuopos paaukotų pinigų šaulio Balio Savicko atminimo fondui.

Prie koplyčios kelyje asfalto danga buvo jau susidėvėjusi, pradedanti trupėti, ją būtinai reikėjo atnaujinti. Pagal sutartį su asfaltavimo bendrove už $42 940 padaryta nauja asfalto danga. Norėdami padengti  išlaidas asfaltavimui, parašėme prašymus lietuvių finansinėms institucijoms. Dosniai atsiliepė į prašymą ir šiam tikslui skyrė paramą: lietuvių kredito kooperatyvas „Parama“ ($7,500), Prisikėlimo kredito kooperatyvas ($4,000), Kanados Lietuvių Fondas ($5,000) ir Hamiltono kooperatyvas „Talka“ ($500 ). Likusi mokesčio dalis buvo padengta iš kapinių santaupų. Įvažiavus keliu pro vartus, matomos pastatytos kapinių tvarkos informacinės lentos. Lentose abejomis kalbomis – lietuvių ir anglų – nurodomos taisyklės, kurių reikia laikytis kapinėse.  Turime  rūpintis visi, kad lietuviškos kapinės būtų gražios ir tvarkingos, jaukios.

Kapinėse darbuojasi gabus ir darbštus Edvardas Ginčiauskas, kuris prižiūri ir apleistas kapavietes: apkarpo užaugusius krūmus, šalina netinkamus medelius ir augmeniją. Jo pastangomis praėjusią vasarą sutvarkytas ir atnaujintas koplyčios Rūpintojėlis ir sutvarkyti kryžiai prie koplyčios Kryžių kalnelyje. Stengiasi dažnai pjauti žolę, taip stabdydamas piktžolių veisimąsi.

Neseniai buvo papildyta kapinių priežiūros valdyba. Valdyboje yra: kun. Nerijus Šmerauskas, kun. Vytautas Staškevičius, Rimas Paulionis, Vytautas Pečiulis, Kazimieras Jonušonis, Kazimieras Paznėkas, Bronius Rėkus, Vytautas Dzemionas ir Antanas Zimnickas.

Kapų priežūros valdybos vardu Vytautas Pečiulis

Autoriaus nuotraukose: pastatyti  nauji vartų stulpai ir taisyklių lentos