Liepos 3-5 dienomis Čikaga skambėjo X Šiaurės Amerikos Lietuvių dainų šventės dainomis

ADVERTISEMENT

(To read the same article in English, please scroll down)

Liepos 3-5 dienomis Čikaga skambėjo lietuviškomis dainomis. Tai buvo ypatinga 10-toji Šiaurės Amerikos Lietuvių dainų šventė. Tradicijai prasidėjus 1956 metais Čikagoje, ir paskutinei šventei įvykus Toronte 2010 metais, šį kartą vėl grįžome į Čikagą.

Rengėjai buvo paruošę visą eilę renginių, kad žiūrovams ir dalyviams pradėjus rinktis į miestą, iš anksto būtų užtikrinta puiki nuotaika, kad publika galėtų iš arčiau susipažinti su atlikėjais, ypač kviestiniais svečiais iš Lietuvos.

Liepos 3 dieną,  buvo suruoštas Lietuvos chorų koncertas St.James katedroje. Koncerte dalyvavo berniukų choras “Varpelis” iš Kauno, Balio Dvariono muzikos mokyklos choras “Viva Voce” iš Vilniaus ir Vilniaus mokytojų namų mišrus choras “Bel Canto”. Klausytojams, kurie nebuvo pasirūpinę bilietais iš anksto, į šį renginį patekti nepavyko. Visi bilietai buvo išparduoti. Plojimai, ovacijos ir vėl plojimai lydėjo beveik kiekvieną atliktą kūrinį.

Liepos 4 dieną, šeštadienį, po ilgos, visą dieną trukusios dainų šventės repeticijos, visi buvo pakviesti į „Cappella’A’” koncertą ir šokius įvykusius Vic teatre. Profesionalių atlikėjų grupė, įsikūrusi 2003 metais Klaipėdoje neapvylė gausiai susirinkusių klausytoju. Grupės „Cappella’A’” sudėtyje buvo ir Rasa Serra, viena iš solisčių dainavusių pagrindinėje dainų šventės programoje.

Sekmadienis, liepos 5 diena buvo pradėta šventomis Mišiomis, kurias atnašavo prelatas Edmundas Putrimas kartu su kunigais: G.Joniku, L.Laniausku, J.Kelpša  ir Toronto Prisikėlimo parapijos klebonu tėvu J.Šileika OFM. Giliai prasmingą ir ypač šventei tinkantį pamokslą pasakė neseniai įšventintas jaunas kunigas – Lukas Laniauskas. Mišiose, o vėliau ir šventėje, buvo prisimintas ata Faustas Strolia.

Neužilgo po šv.Mišių, geltoni mokykliniai autobusai pradėjo vežti atlikėjus iš Sheraton Chicago Hotel and Towers viešbučio į UIC paviliono salę, kurioje 13 val. prasidėjo jubiliejinė – dešimtoji – lietuvių dainų šventė.

Ilinojaus universiteto paviljone pasirodė 65 chorai, sudarę 1387 balsų jungtinį chorą iš JAV, Kanados, Lietuvos ir Jungtinės Karalystės. Renginyje taip pat koncertavo solistai – svečiai iš Lietuvos: lietuvių liaudies dainų atlikėja Rasa Serra, bei instrumentalistas Saulius Petreikis.

Dainų šventė prasidėjo trumpu video įvadu, kuris buvo rodomas didžiuliame, virš dainininkų pakabintame ekrane, apšviečiančio visą aptamsintą UIC paviliono salę. Eilė mažų baltų taškelių netvarkingai atsiradusių ir plaukiojančių ekrane, greitai pradėjo rykiuotis į eiles ir štai iš jų “išsiperėjo” oranžinės ir geltonos spalvos paukšteliai, dešimtosios dainų šventės kviesliai, o galingas choras, nieko nelaukdamas pradėjo: “Sveiki gyvi sveteliai” diriguojant L.Landsbergiui.

Ir dainomis keliavome nuo vieno Lietuvos krašto į kitą – turtingu lietuvių dainos peizažu, dainuodami stovyklines dainas, susimąstydami partizaninių ir patriotiškų dainų atgamintais jausmais. Kiekviena dainų grupelė buvo atitinkamai apibūdinta trumpais įžymių Išeivijos ir Lietuvos žmonių monologais.  Seselė Ignė, Neringos stovyklos Vermonte įkūrėja klausė: “Kaip gali būti stovykla be dainų ir akordeono?” – juk tik daina visus šildė prie moksleiviško ar studentiško laužo. Ir jai lyg stebuklinga lazdele pamojus, tuoj scenoje atsirado virš 20 aistringų akordeonistų ir visi, tiek atlikėjai tiek klausytojai dainavom stovyklines dainas. Rūta Šepetys, perkamiausios knygos apie civilių Lietuvos gyventojų trėmimą į Rusiją, kurios pagrindu dabar yra kuriamas Hollywood filmas “Between Shades of Gray” autorė – iš filmuoto video intarpo klausė publikos: “Ka pasiimti su savimi, kai į tavo namų duris vidurnakty pasibeldžia slaptoji sovietų milicija ir liepia per 20 minučių susiruošti ir vykti į nežinią?” Lietuviai su savim pasiemė viltį, ryžtą ir dainą.

Išties, prieš 25-erius metus daina iškovojome laisvę. Vytauto Landsbergio žodžiais,  “.. pradžioje buvo daina, ir ji tapo mūsų laisvė todėl, kad pati daina yra laisvė.” Apie tai mums priminė specialiai šiai šventei sukurtas penkių dalių kurinys “Dainuojanti Revoliucija”, kuriam muziką parašė Kęstutis Daugirdas, žodžius – Rugilė Kazlauskaitė. Kiekviena kūrinio dalis pamini svarbų šios laisvės istorijos įvykį ir tuo pačiu atskleidžia kitus Lietuvių tautos charakterio bruožus: ištvermę, viltį, drąsą, meilę ir pasitikėjimą vienas kitu.

Penkių dalių kūrinys, ko gero, galėjo būti visos dainų šventės kulminacija, įaudrinusi klausytojus istorijos, muzikos ir dramos “kalnelių” emocijomis. Kiekviena kantatos dalis buvo dramatiškas istorinių įvykių atkūrimas: gausi žmonių plūstis ir demonstracijos Vilniaus aikštėse 1987 ir 1988 metais, norint paneigti melą, kad Lietuvos prisijungimas prie TSRS buvo savanoriškas Lietuvos žmonių sprendimas; 1989 metais, kai 2,500,00 gyva žmonių grandine susijungė trys, vienodo likimo Pabaltijo šalys: Lietuva, Latvija ir Estija. Daugiau nei  600 kilometrų žmonių grandine, šios šalys norėjo dar kartą pasauliui priminti apie begėdišką Molotovo – Ribbentropo sutarties 50-metį; iškilusi ant Gedimino pilies trispalvė simbolizavo mūsų tautos drąsą pirmąja paskelbti nepriklausomybę; pagaliau dramatizuotas 1991 Sausio 13-tosios įvykių prie Televizijos bokšto atkūrimas, kai daina “apsiginklavę” mūsų lietuviai stojo prieš sovietų tankus, baigėsi K.Daugirdo kūrinys.

Šis veikalas, kartais atrodė emociniai pilnai neįmanomas perteikti, turėjo platų atgarsį ne tik atlikėjų, bet ir klausytojų tarpe.  Ir vieni ir kiti pastoviai gyrė šį kūrinį, kaip patį įdomiausią ir tema, ir muzika, ir atlikimu.

Nors kūrinys baigiasi tyru džiaugmsu – “Tu prisikėlei, Tėvyne Lietuva – galinga, šventa, laisva. Tu prisikėlei su daina!” – mes jaučiame virpulį dėl iškovotos laisvės,  kuri ir dabar turi būti budriai saugoma.

Šventės dirigentė ir Toronto Jaunimo choro vadovė Nijolė Benotienė visą laiką mums kartojo, kad kūrinio “Dainuojanti revoliucija” tema, visiems turi būti kaip tvirtas istorijos pamokos pakartojimas.

“Šiais metais choristų daugiausia,” sakė šventės dirigentė, Toronto Jaunimo choro ir Volungės vyriausia vadovė, Dalia Viskontienė. “Mus labai džiugina, kad susirinko tiek daug dainininkų. Galvotum, kad kuo toliau, tuo jų turėtų būti mažiau, bet yra atvirkščiai. Tai įrodymas, kad jaunimas yra mūsų ateitis.”

Daina buvo Lietuvos vedlė į laisvę praeityje. Tikėkimės ši dainų šventė, taip puikiai suorganizuota ir suruošta D.Polikaičio, K.Giedraičio ir V.Čuplinsko padės mums giliau pajusti tautinę sielą ir toliau dainuoti dainų dainelę išeivijoje dar daug metų.

Andrea Benotaitė

Invalid Displayed Gallery

*Photos by Daina Puteris

Lithuanians Celebrated a Songful Weekend with the X Lithuanian Song Festival in Chicago

The weekend of July 3rd to 5th was a significant and songful one for North American Lithuanians: It was the weekend of the 10th North American song festival, a noteworthy tradition that dates back to 1956. Traditionally hosted in a major city, the festival returned to Chicago after the last one in 2010 which took place in Toronto, Canada.

As participants and audiences trickled into the city over the weekend, organizers had an array of events planned to have everyone mingle before the main concert on Sunday, especially with the invited guests of honor from Lithuania.

On July 3rd, there was a “Choirs from Lithuania” Concert at St. James Cathedral. Performers included boys choir “Varpelis” from Kaunas, Balys Dvarionis Music School choir “Viva Voce” from Vilnius, and the Vilnius Pedagogical Institute mixed choir “Bel Canto”. The choirs received multiple ovations from the audience at this sold-out event.

Saturday, July 4th, after a long day of rehearsing for the festival, choristers were invited to “Capella’A’s” concert and social at Vic Theatre. This is a group of wonderful singers established in 2003 from Klaipeda, Lithuania, including Rasa Serra, one of the invited soloists who also performed in the main festival on Sunday.

Sunday, July 5th, was of course, the culmination of the weekend. It started off with an early morning Mass at the Sheraton Hotel, led by Monsignor Edmund Putrimas together with Reverends G. Jonikas, L.Laniauskas, J. Kelsa, and Toronto Resurrection Parish priest, Rev. J. Sileika, OFM. Rev. Lukas Laniauskas, a young, recently ordained priest, offered an especially relevant sermon for the occasion. During the Mass and later in the festivities that day, participants paid their respects to the dearly departed North American music master Faustas Strolia.

Not long after Mass, a stream of yellow school buses began transporting participants and audience members from the Sheraton Chicago Hotel and Towers to the University of Illinois in Chicago (UIC) pavilion, where the 10th Lithuanian Song Festival commenced promptly at 1 PM.

Sixty-five choirs with a total of 1387 participants from all over Canada, the United States of America, the UK, and Lithuania joined together to form a massive choir. The event included guest soloists from Lithuania: Lithuanian folk singer Rasa Serra and instrumentalist Saulius Petreikis

The festival started with a film clip, displayed on a giant video screen suspended above the hundreds of singers, illuminating a darkened UIC stadium. A row of small white dots appeared and mysteriously floated around the screen, until they finally lined up in a row and “hatched” revealing the song festivals main visual symbols – two orange and yellow birds, while the powerful choir began singing “Welcome, Dear Guests” led by conductor, Liudas Landsbergis.

And so began the journey through the rich landscape of Lithuanian song – from one region of the country to another; from traditional and well-known camp songs, to heartfelt and patriotic partisan hymns. Each group of songs was appropriately introduced with a video clip of a well-known Lithuanian personality. Sister Igne Mariosiute, the founder of the Lithuanian summer youth camp “Neringa” in Vermont, asked, “Can you imagine a bonfire without singing? After all, only song truly warmed us all around the campfire”. And as if she had waved a magic wand, over 20 accordionists appeared on stage, leading both participants and audience members in well-known and beloved camp songs. Rūta Šepetys, bestselling author of “Between Shades of Grey” – a novel about the deportation of Lithuanian civilians to Siberia, which is now being made into a Hollywood movie – appeared on the screen and asked the audience: “What do you take with you when the Soviet secret militia knocks on your door at midnight and gives you 20 minutes to pack up and leave?” Lithuanians took with them hope, determination. And song.

Indeed with song, 25 years ago, Lithuania regained its freedom after years of Soviet oppression. According to Vytautas Landsbergis, “In the beginning there was song, and song made us free, because the very essence of song is freedom of expression.”

This journey to freedom, the “Singing Revolution”, was powerfully recalled with a five-movement cantata specifically commissioned for the song Festival, composed by Kestutis Daugirdas, with lyrics by Rugile Kazlauskaite. The piece is grounded in five historical moments from 1987 to 1991, each a reflection of the character of a nation on the road to independence – endurance, hope, courage, love and mutual trust.

The 5-part piece was the culminating point of the entire festival, moving listeners on a rollercoaster of emotions through music and drama. Indeed, each part of the cantata was accompanied by a dramatic reenactment: civilians gathering in a public square in Vilnius – as they did in 1987 and 1988 – to protest the lie that the annexation of Lithuuania by the USSR was the will of the people; civilians linking arms and waving flags, forming a chain, recreating the Baltic Way that impressed the world in 1989 when almost 2,500,00 people in Lithuania, Latvia, and Estonia linked arms to form a living chain that stretched more than 600 km in a bold statement to remind the world of the 50th anniversary of the shameful Molotov-Ribbentrop Treaty; flying the Lithuanian flag from the tower of Gediminas castle as Lithuania became the first Soviet state to declare independence; and finally the recreation of the dramatic events that unfolded at the TV tower in Vilnius on the night of January 13, 1991 as soviet tanks and armored vehicles began threatening advances towards the Lithuanian government. And yet Lithuanians maintained their freedom through peaceful protest and constant song.

Indeed at times emotionally overwhelming, the piece seemed to resonate with the audience, and perhaps even more so with the participants who consistently praised K. Daugirdas’ Cantata as their favourite in the festival repertoire.

And while the cantata had a joyful finale, as the choir repeats in crescendo – “Lithuania, you arose with a song!” – we felt a note of trepidation with the very real possibility of history repeating itself. A conductor of the Toronto Youth Choir, Nijole Benotas remarked that the theme of “The Singing Revolution” must serve as a powerful reminder to continue fighting for our country even now, and especially now.

This year, more participants than ever before joined the music festival, observed conductor and director of Toronto Youth Choir and Volunge choir, Dalia Viskontas. “We are very pleased to see so many singers. You might expect to see fewer and fewer participants as the years go on, but it’s actually the opposite. This is proof that the new generations are our future!”

Song was Lithuania’s beacon of freedom in the past. Let us hope that this festival, wonderfully organized by D. Polikaitis, K. Giedraitis, and V. Cuplinskas will help us gain a deeper understanding of our national spirit and continue singing our country’s songs for many years to come.