“Labdaros” žinios

A.a. Albinos Laurinaitis atminimui aukojo: $200 – Vidas ir Violeta Prasauskai; $150 – Gina Stankus; po $125 – Loretta Stankus, Vida Stankus; po $100 – Dal Simanavičius, Magda Kolkowska; po $50 – Vida Stanevičius, R.J. Karasiejai, V. Karosienė, Elizabeth Moran, Sharon Pickett; $25 – L. ir D. Cal.

A.a. Ninos Pečiulytės atminimui aukojo $300 – Valerie Rasiulis.

Taip pat “Labdarai” aukojo: $1,000 – Bella Dolgin; $316 – Our Lady of Sorrows Catholic School; $180 – Roger Chaplin; $60 – Audra Rusinas; $3 – Peeranut Visetsuth.

Kadangi lietuvių slaugos namai “Labdara” yra pelno nesiekianti organizacija, kiekvienas doleris yra mielai priimamas ir vertinamas. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų dosnumą!