Dalyvaukite Labdaros auksiniam pokyli ir paremkite vienintelius lietuvių slaugos namus Kanadoje

ADVERTISEMENT

Labdaros slaugos namai atsidarė 2002 m. Per tą eilę metų, namai priglaudė lietuvius iš įvairių Kanados apylinkių. Tad svarbu, kad visi lietuviai paremtų šių namų pagerinimus. Jie yra vieninteliai lietuvių slaugos namai Kanadoje.

Auksinio pokylio tikslas yra sutelkti lėšas gyventojų saugumui parūpinant video aparatūra stebėti patalpas viduje ir lauke. Dalis lėšų bus skiriama gyventojų bendravimo patalpų remontui. Galite prisidėti įvairiais būdais.

Dalyvaukite “Auksinam pokylyje”, kuris įvyks birželio 4 d. Weston Golf and Country Club.  Bilietai užsakomi skambinant Ramunei Stravinskienei 416-767-9306 arba kreipiantis el. paštu [email protected]. Dalis bilieto kainos bus laikoma auka, už kurią gausite pakvitavimą mokesčių atleidimui 2017 m.

Taip pat kviečiame tapti mecenatais ir reklamuotis spausdintoje progamoje. Šį komitetą sudaro Angelė Abromaitytė (el.p. [email protected]), Dainora Juozapavičiūtė (el. p.  [email protected]) ir koordinatorius Algis Kaminskas tel. 416-937-2808 (el. p. [email protected]).

Komitetas IMG_0057
Šio pokylio komitetas, pirmoj eilėje iš kairės, Giedra Paulionienė, komiteto pirm. Judita Kavaliauskienė, Algis Kaminskas, Ramunė Stravinskienė, antroj eilėje iš kairės: Liucija Kaminskienė, Zita Semeniuk, Raminta Nakrošienė, Stephanie Statkuvienė, Silvija Saplienė, Dalia Vaškevičiūtė, Gene Kobelskienė. Trūksta: Angelės Abromaitytės, Dainoros Juozapavičiūtės

Norintieji atsiųsti auką yra prašomi susisiekti su Ramune Stravinskiene. Aukojantys daugiau kaip $100 bus Labdaros rėmėjų ratelio nariai ir bus paskelbti spausdintoj programoje. Taip pat 2017 m. gausit pakvitavimą atleidimui nuo mokesčių.

Taip pat kviečiame prisidėti aukojant laimikius tyliosioms varžytinėms. Skambinti Daliai Vaškevičiūtei 416-917-9424 (el. p. d[email protected]). Padėkota jums bus spausdintoje programoje.

Auksinio pokylio komitetas kviečia visus kokiu nors būdu prisidėti, kad galėtume pasiekti savo nustatytus tikslus gerinant Labdaros gyventojų aplinką.

Labdara – mūsų namai. Paremkite!

Giedra Paulionis