Kunigystės jubiliejus ir prieškalėdinė popietė Londone, Ontario

Rengėjų ntr: Londono lietuviai su kunigais  prel.Jonu ir Vytautu Staškevičiais
ADVERTISEMENT

Gruodžio 4, sekmadienį, Londone prel. Jonas Staškevičius minėjo savo 60 -ties metų kunigystės sukaktį, kuri buvo sujungta su šios apylinkės bendruomenės prieškalėdine popiete.

Šventė prasidėjo su šv. Mišiomis Mary Immaculate šventovėje. Kartu su prel. Jonu Mišias aukojo jo brolis kun. Vytautas Staškevičius. Bendras giesmes vargonais lydėjo vargonininkė Rita Vilienė, skaitinius skaitė  Ona Navickienė. Pamoksle kun. Vytas iškėlė kelias akimirkas iš prel. Jono nueito kunigystės kelio per 60 metų. Po Mišių norintieji  įsiamžino bendroje nuotraukoje šventovės priekyje.

Antroji šventės dalis vyko šventovės salėje. Jai vadovavo bendruomenės apylinkės pirmininkė Aldona Valaškevičienė. Ji pasveikino prel. Joną ir visus susirinkusius, pakvietė visus tylos minutei, pagerbiant neseniai mirusį prel. Edmundą Putrimą ir šiais metais mirusius šios apylinkės lietuvius.

Palaiminus vaišių stalą, visi buvo kviečiami vaišintis šiltais patiekalais ir vynu PŠventinius pietus parengė Marytės Naruševičienė ir jos dukra Lina. Po šilto maisto buvo įteikta prel. Jonui dovanėlė, ir jis visiems padėkojo už tokią puikią šventę.

Vaišinantis saldumynais -“napoleonu”, “ausytėmis” bei kava, visi turėjo progos pabendrauti. Aldona Valaškevčienė įteikė dovanėles nuo Kalėdų senelio tiems, kurie daugiau prisideda prie Londono bendruomenės veiklos: Ritai Vilienei, Daliai Jonynaitei, Onai Navickienei, Marytei Naruševičienei ir Linai Naruševičiūtei. Likusieji gavo po kalėdinį atviruką ir po Prisikėlimo kredito kooperatyvo  padovanotą 2023 metų kalendorių.

Baigiant šventę, visi buvo pakviesti vėl susitikti Naujųjų Metų pirmą dieną Šventose Mišiose ir po jų pabendrauti salėje.

                                                                                       Aldona V.

ADVERTISEMENT