Kovo 5-oji – Visuotinės maldos už Lietuvą diena

ADVERTISEMENT

Laiskas maldos uz lietuvius pasaulyje dienai 2023

VISUOTINĖ MALDA

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS A

Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis

Broliai seserys, džiaugdamiesi laisva Tėvyne bei septynis šimtmečius švenčiančiu Vilniumi, vienykimės su po pasaulį pasklidusiais lietuviais ir, pasitikėdami Lietuvos Globėjo šventojo Kazimiero bei prieš keturis šimtmečius nukankinto šventojo Juozapato užtarimu, melskime Tėvą palaiminti mūsų žingsnius.

“Pasaulio lietuvis” arch. nuotraukoje: Londono (D.Britanija)lietuvių Šv.Kazimiero parapijos šventėje dalyvavo tuometinis Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai prelatas Edmundas Putrimas (1959- 2022). Prelato(nuotraukoje -dešinėje) iniciatyva, palaikius Lietuvos vyskupams, per šv. Kazimiero šventę lietuvių išeivijoje ir Lietuvoje buvo pradėta minėti Maldos už pasaulio lietuvius diena.

 

Viešpatie, išgirsk mus!

 Melskime, kad Bažnyčia gebėtų perduoti Kristaus šviesą įvairiausių kalbų, tautų ir rasių žmonėms.

Melskime, kad po visą žemę pasklidę lietuviai išlaikytų krikščionių tikėjimą, kalbą, ryšį su Tėvyne ir savo kultūra praturtintų kraštus, kuriuose gyvena.

Melskime, kad mūsų valstybės tarnautojai, saistomi politinės, socialinės ir ekonominės atsakomybės, užtikrintų Lietuvos klestėjimą laikydamiesi teisingumo ir sąžiningumo principų.

Melskime, kad Ukraina ir kiti karų nualinti kraštai kuo greičiau patirtų teisingos ir tvarios taikos palaimą.

Melskime, kad vaikai ir jaunimas būtų krikščioniškai ugdomas gyventi ne vien savo naudai ir gerovei.

Melskime, kad tremtiniai ir pabėgėliai, bedarbiai ir benamiai, ligoniai ir kaliniai būtų sušildyti dieviška ir žmogiška artuma.

Viešpatie, įsakęs klausyti mylimojo  Sūnaus,

išklausyk mūsų maldas

ir duok Dvasią Guodėją,

kad, visaip bandomi, liktume vieningi ir Tau ištikimi.

Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.