Kapinių lankymas 2021

ADVERTISEMENT

* Spalio 31, sekmadienį, vyks rudeninis KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse. 10:30 v.r. ir 2 v.d. šventovėje vyks Mišios už mirusius. Lietuvos kankinių šventovę, Anapilio sodybą ir kapines galima lankyti su įpareigojimu šventovėje, aikštėse ir prie gretimų kapų tarp žmonių ir tarp automobilių laikytis saugaus atstumo ir visų sveikatos apsaugos gairių. Daugiau žinių e.paštu: [email protected], tel. (905) 277-4320.

* Kapų lankymo dieną, spalio 31, sekmadienį, PIETŪS Anapilio sodyboje bus parduodami lauke prie Muziejaus salės durų (prie „D” salės) nuo 10 v.r. iki 4 v.d. Bus cepelinų, kugelio bei dešrų su kopūstais ir bulvėmis. Maistas bus ruošiamas ir parduodamas pagal valdžios sveikatos apsaugos nurodymus.

– Prašome prie durų privažiuoti automobiliu ir neišlipti, atidarius vairuotojo langą pasakyti kiek bei kurio valgio perkate ir paduoti mokestį;
– Vieno valgio kaina $10, prašome iš anksto pasiruošti lygią sumą, nes grąža dėl sveikatos apsaugos nebus duodama;
– Maišelyje pro langą gavus maisto dėžutę, prašome iškart nuvažiuoti tolyn į aikštę, kad galėtų iš paskos privažiuoti kitas automobilis. Salės bus uždarytos ir nenaudojamos.

* Kapų lankymo dieną, spalio 31, sekmadienį, AUKOTI Šv. Jono lietuvių kapinėms galėsite lauke pro savo automobilio langą, privažiuojant prie Muziejaus salės durų (prie „D” salės), kur bus parduodami pietūs. Auką paduokite “kapinėms” užrašytame voke (čekiai rašomi: “Šv. Jono lietuvių kapinės”), arba atsiųskite adresu: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3.

* Anapilio sodyboje Šv. Jono lietuvių kapines galima lankyti kasdien nuo 9 v.r. iki 5 v.v. Kapinėse dėl sveikatos apsaugos prašome šiuo metu tarp žmonių laikytis saugaus atstumo. Raštinės tel. (905) 277-1270, adresas: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3.