Kanados lietuvių muziejuje – archyve paroda apie karo pabėgėlius

ADVERTISEMENT

KLMA zinute: The current exhibition „No Home To Go To” has received attention from the CBC (Canadian Broadcasting Corporation).  An interview with the Curator and 2 attendees aired on CBC radio a few weeks ago.  Please take the opportunity to visit the exhibition which closes JUNE 29th.  We are open Wednesdays from 10 am – 4 pm and Sundays from 11 am – 4 pm.

Pradedant gegužės 18 dieną Kanados lietuvių muziejuje-archyve lankytojus pakvies dar viena neeilinė paroda „Nebuvo kur eiti” (No Home To Go To).

Čikagos Balzeko muziejuje šimtai tautiečių šioje parodoje pamatė ir atpažino savo nueito kelio, prarastų namų, sudužusių vilčių ir svajonių skaudžią istoriją. Tikriausiai, šioje parodoje daugelis vyresnės kartos Kanados lietuvių atpažins ir savo, pabėgėlio, patirtį ir istoriją.

O prasidėjo ji toli nuo Amerikos žemyno prieš 70 metų, kai taikų nepriklausomos Lietuvos gyvenimą nutraukė pirmoji sovietinė okupacija, atnešusi pirmuosius trėmimus į Sibirą, įtarinėjimus ir baimę. Paskui II Pasaulinio karo suirutė ir vėl grįžtanti sovietinė okupacija, o su ja ir fizinio susidorojimo grėsmė privertė ryžtis sunkiam pasirinkimui. Tad Lietuvos žemėje dar siaučiant karo mūšiams, šimtai žmonių, pabūgusių jau pažįstamo sovietinio teroro, paliko gimtinę, turėtus namus, dažnai ir artimuosius, ir bėgo tolyn į Vakarus, keliavo nežinodami kur… Savo namus paliko daugiau kaip 200,000 lietuvių, latvių ir estų. Jie pėsčiomis, arkliais, traukiniais ar kariniais sunkvežimiais bėgo nuo artėjančios Raudonosios armijos ir fizines grėsmes nešančios antrosios sovietinės okupacijos. Kelias per karo nuniokiotą Europą nebuvo lengvas – be pastogės ir maisto, be jokio plano ir galutinio tikslo, bombarduojamais ir apšaudomais keliais, laukais ar jūra.

Apie šią kelionės patirtį ir pasakoja paroda, joje surinkti daiktiniai liudininkai – nuotraukos, užrašyti prisiminimai, pabėgėlių buities reikmenys ar buvusios profesijos įrankiai, kiti daiktai. Čia ir išsaugotos kelionės sumaištyje relikvijos, knygelės, užrašai, maldaknygės ar nebaigtos mokyklos vadovėliai, slapta rašytas dienoraštis.

Dabartiniame pasaulyje pabėgėlių daug – apie juos daug kalbama, svarstoma tarptautinėse organizacijose, renkama pagalba. Tuomet, kai pasaulyje siautė II Pasaulinio karo gaisras, pabėgėliai beveik niekam nerūpėjo. Palikti likimo valiai, jie ieškojo prieglobsčio ir saugumo sau ir šeimoms. Daugelis jį laikinai surado karo nualintoje Vokietijoje, kur laikinu prieglobsčiu tapo barakai perkeltųjų asmenų stovyklose. Šituose laikino gyvenimo būstuose buvo bandoma atkurti bent šiek tiek normalesnio gyvenimo iliuziją. Užuolaidomis pertvertuose kambariuose, be būtinų baldų ar kitų reikalingų daiktų kūrėsi šeimos, gimė vaikai, jaunimas siekė mokslo žinių, nors lydėjo kasdieninis rūpestis ką pavalgyti, kaip apsirengti. Kelionei į nežinią buvo pasiimta nemažai daiktų, bet karo keliuose slepiantis nuo bombardavimo ar kulkų lietaus, daug kas prarasta, išbarstyta: kai gyvybei gresia tiek pavojų, daiktai buvo nesvarbu. Ir vis tiek šis tas išsaugota.

Parodoje pamatysime rodinių, pasakojančių apie atskiro žmogaus, ar šeimos likimą ir patirtus išbandymus. Tai vaikiškas žaisliukas, mažos mergytės rankose išsaugotas per visą kelionę; iš Lietuvos išsivežtos ir sumaištyje išsaugotos mielos smulkmenos, tapusios šeimos relikvija; o kartais tik prisiminimai apie prarastus brangius daiktus.

Visi tikėjo, kad ši sunki kelionė laikina, kad dar bus galima sugrįžti į namus į Lietuvą. Ir tik tada, kai šios viltys žlugo, sukaltais iš lentelių lagaminais nešini, plaukė per Atlantą, dar kartą aklai pasikliaudami likimu. Tik sėkmingesnieji pasiliko arčiau Lietuvos – Europoje. Tik ir jiems Lietuva, pasilikusi už geležinės sienos, buvo nepasiekiama. Teko kurti naują, saugų gyvenimą jau čia, svetimoje šalyje.

Paroda Kanados lietuvių muziejuje-archyve (Anapilio sodyboje) priims lankytojus nuo gegužės 18 iki birželio 29-oios dienos. Lankymo valandos trečiadieniais 10 v.r. – 4 v.p.p., sekmadieniais 11 v.r. – 4 v.p.p. Birželio 5, sekmadienį, 12.30 v.p.p. muziejuje lankysis Irena Chambers, parodos kuratorė, kuri papasakos kaip buvo rengiama ši paroda. Iš Toronto paroda No Home To Go To keliaus į Niujorką, bus pristatyta Jungtinių Tautų būstinės ir Niujorko viešojoje bibliotekose, pasaulio visuomenei bus papasakota apie lig šiol mažai pažįstamą praėjusio karo pabėgėlių patirtį.

Invalid Displayed Gallery

KLMA inf.
Arch. nuotraukos

ADVERTISEMENT