Kanados lietuvių laikraščiui „Tėviškės žiburiai“ – 70

Kanados lietuvių laikraščiui

Šį rudenį vienintelis Kanados lietuvių laikrastis Tėviškės žiburiai mini leidybos 70-metį. Lygiai prieš 70 metų gruodžio 24 dieną lietuvius pasveikino pirmasis Tėviškės žiburių numeris, jo redaktorius dr. A.Šapoka ir leidėjai – Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. Minint leidybos 70-mečio sukaktį, šiemet, spalio mėnesį, buvo išleistas specialus laikraščio istorijai skirtas Tėviškės žiburių priedas, lapkričio 2 d. atidaryta Kanados lietuvių muziejaus-archyvo paroda “Atspindžiai”, pasakojanti apie šio leidinio ir jo leidėjų istoriją.

Atvykę iš Europos lietuviai, dėl II Pasaulinio karo audrų ir sovietinės grėsmės tapę išvietintaisiais, nujautė, kad kelionė atgal į Lietuvą – neapibrėžtoje ateityje, pradėjo rūpintis savo būsimu bendruomeniniu gyvenimu. Kanadoje jie rado ankstesnės prieškarinės emigracijos organizacijas ir leidinius, prie kurių jie nepritapo. Naujai atvykusiųjų lūkesčių nepateisino ir Montrealyje leistas Nepriklausomos Lietuvos laikraštis. Grupė atvykėlių 1949-ųjų rudenį Toronte sukvietė pasitarimą. Jame buvo nuspręsta leisti savo laikraštį, kuris savo dvasia būti priimtinas visiems, ieškoti redaktorių ir lėšų leidybai. Redaktoriumi pavyko prikalbinti žinomą istoriką dr. A.Šapoką, kuris sutiko iš Montrealio persikelti į Torontą, sėkmingos derybos buvo ir su prel P. Gaida. Šie abu redaktoriai iš pat pradžių nubrėžė esmines leidinio kryptis – būti religijos, politikos, kultūros savaitraščiu, vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis, atspindėti visos bendruomenės ir išeivijos gyvenimą, neapleidžiant sovietų okupuotos Lietuvos likimo. Šie leidybiniai principai, kurių laikėsi ir laikosi visi redaktoriai, Tėviškės žiburiams pelnė oraus, patikimo leidinio vardą, populiaraus ne tik Kanadoje, bet ir kituose lietuvių telkiniuose. Per 70 metų išleista daugiau kaip 3,000 Tėviškės žiburių numerių, buvusi spaudos bendrovė “Žiburiai”, vėliau įsijungusi į KLKD draugiją, išspausdino nemažai lietuviškų knygų, informacinių leidinių, taip parengė spaudai lietuvių autorių kūrinių.

Dr. A.Šapoką (k.) TŽ redakcijoje

Apie visą Tėviškės žiburių leidybos, laikraščio vadovų ir darbuotojų, finansinių rėmėjų istoriją ir pasakoja paroda “Atspindžiai”. Joje dokumentais, nuotraukomis, laiškų kopijomis rodomos laikraščio pastangos tapti išsisklaidžiusių Kanados platybėse lietuvių telkinių ryšininku, lietuvių kalbos ir kultūros skleidėju, pagaliau aktyviu organizatoriumi, siekiant Lietuvos nepriklausomybės ir padedant atkurti valstybę. Lankytojai parodoje kviečiami stabtelti prie kompiuterio, pasižiūrėti įrašų iš buvusių Tėviškės žiburių lėšų rinkimo pokylių, paklausyti negirdėto, iš Ontario provincijos archyvų gauto įrašo – buvusio redaktoriaus prel.P.Gaidos balso. Tai  įspūdingas susitikimas su lietuvių laikraščio istorija ir jo kūrėjais.

Dr.A.Šapoka
Prel P. Gaida
Šie abu redaktoriai iš pat pradžių nubrėžė esmines leidinio kryptis – būti religijos, politikos, kultūros savaitraščiu, vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis, atspindėti visos bendruomenės ir išeivijos gyvenimą, neapleidžiant sovietų okupuotos Lietuvos likimo.

Parodos “Atspindžiai” atidarymas  lapkričio 2 d. Kanados lietuvių muziejuje-archyve prasidėjo jaukia iškilme, į kurią susirinko ištikimiausi skaitytojai, rėmėjai, savanoriai talkininkai leidybos darbuose. Iškilmę pradėjęs kun. V. Staškevičius priminė pirmųjų leidėjų ir redaktorių vardus ir nuopelnus, jų pasiaukojantį darbą, pakvietė paminėti jų atminimą tylos minute. Sukakties minėjime dalyvavo ir kalbėjo Lietuvos gen. garbės konsulas P. Kuras, LR ambasados ministeris patarėjas J.Rakitskis, kuris perdavė Lietuvos užsienio reikalų ministerio Lino Linkevičiaus  sveikinimą. Apie Tėviškės žiburių  nuopelnus lietuvių bendruomenei  kalbėjo KLB krašto valdybos pirmininkas K. Deksnys; apie redakcijos istoriją ir ateitį – buvusi ilgametė redaktorė R.Sakalaitė-Jonaitienė ir dabartinė redaktorė  S. Katkauskaitė. Už ilgametę paramą laikraščio leidybai ir šiai parodai Kanados lietuvių fondui, Prisikėlimo, Paramos ir “Talkos” kredito kooperatyvams padėkojo Kanados lietuvių katalikų draugijos “ Žiburiai” valdybos pirmininkė G.Paulionienė, susipažinti su paroda pakvietė KLMA vedėja, kuratorė D.Juozapavičiūtė- Breen. Iškilmių vedėja A.Karkienė perskaitė gautą iš Biržų “Sėlos” muziejaus sveikinimą ir prasmingus palinkėjimus žiburiečiams. Kiek vėliau gautas sveikinimas iš Lietuvos centrinio archyvo – ačiū sveikintojams!

Paroda “Atspindžiai” Kanados lietuvių muziejuje-archyve (2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON) veikia iki lapkričio 25 d. kiekvieną dieną (išskyrus šeštadienius) 11v.r.- 4 v.p.p.

Nuotraukose – Tėviškės žiburių 70-mečio minėjimo iškilmės ir Kanados lietuvių muziejaus-archyvo paroda “Atspindžiai”: