Mokslo metų užbaigimo šventė Hamiltone

Birželio 11d. Hamiltono Aušros Vartų parapijos bažnyčioje įvyko Hamiltono Vysk.M.Valančiaus lituanistinės mokyklos  2021-2022 mokslo metų baigimo pažymėjimų įteikimas ir aštuntos klasės mokinių išleistuvės. Sveikinom mokinius,...

Maironio mokyklos žinios  

- Nuoširdžiai užjaučiame mūsų vedėjos pavaduotoją Dainą Kuraitę ir jos artimuosius, netekusius mylimos močiutės a.a. Joanos Kurienės Toronto lituanistinės Maironio mokyklos pedagogai, administracija ir tėvai Živilė  

Maironio mokykloje abiturientų išleistuvės

Birželio 3 dieną Toronto Prisikėlimo parapijoje vyko iskilmingos Mišios ir mokslo baigimo atestatų įteikimo iškilmės Toronto Maironio lituanistines mokyklos 8 klasės ir Aukštesniųjų lituanistinių...

Lietuvių tremties istorija – nuotoliniame renginyje

Gedulo ir vilties dienos renginys vaikams Kanadoje su animacinio-dokumentinio filmo "Gyveno senelis ir Bobutė"peržiūra Kviečiame visus Kanadoje gyvenančius lietuvių kilmės vaikus į jiems skirtą virtualų...

Baltiečių ir ukrainiečių jaunimo parama Ukrainai

Kanados lietuvių jaunimo sąjunga kartu su Kanados baltiečių ir Ukrainos jaunimo organizacijomis Toronte, St. Vladimir institute, gegužės 6-osios vakarą  surengė Baltijos kino kūrybos vakarą,...

Perku paveikslus

Domiuosi ir perku lietuvių dailininkų, ypač prieškarinių, paveikslus. Siūlyti telefonu 416 526 7651 arba el. paštu [email protected]

Naujausios žinios

X