Išsaugoti istorijai ir atminčiai

“Misija Sibiras” atstovės pirmą kartą lankėsi Kanadoje, susitiko su Montrealio, Otavos, Toronto, Mississaugos, Vasagos lietuviais

Susitikimas Otavoje

2020 m. vasario 19 d. Lietuvos ambasadoje Kanadoje įvyko „Misija Sibiras“ projekto pristatymas. Projekto vadovė Aistė Eidukaitytė ir 2019 metų ekspedicijos dalyvė, aktyvi Amerikos lietuvių jaunimo atstovė Marija Čyvaitė susirinkusiems Otavos lietuvių bendruomenės nariams papasakojo apie 2019 metų kelionę į Kazachstaną, ten nuveiktus darbus. 
“Misija Sibiras” – tęstinis projektas, kurio metu organizuojamos ekspedicijos į lietuvių tremties ir kalinimo vietas. Sovietų Sąjungos represijos laikotarpis Lietuvos gyventojams buvo itin negailestingas: per 11 trėmimo metų iš Lietuvos ištremta daugiau nei 130,000 žmonių, koncentracijos stovyklose įkalinta apie 150,000 lietuvių. Trėmimai, prasidėję 1941 m. birželio 14-ąją, Sibiro žemėse paliko apie 800 lietuviškų laidojimo vietų. Ekspedicijos tikslas – sutvarkyti mūsų tautiečių trėmimų vietas, apleistas kapines, pastatyti atminimo simbolius, lietuviškomis kryždirbystės tradicijomis puoštus kryžius žuvusiems lietuviams atminti. Ekspedicijos metu taip pat siekiama pabendrauti su svečiose šalyse tebegyvenančiais tautiečiais ar jų atžalomis. Po kelionių tremties ir kalinimo vietomis, keliaujama po Lietuvos ir pasaulio bendruomenes bei skatinama domėtis Lietuvos istorija bei išsaugoti ją ateities kartoms.

LR ambasadoje Otavoje (iš k.) Marija Čyvaitė, LR ambasadorius D.Skusevičius, Aistė Eidukaitytė
Susitikimas su “Misija Sibiras” atstovėmis Lietuvos ambasadoje Otavoje


“Džiaugiuosi, kad “Misija Sibiras” projektas gyvuoja jau penkioliktus metus. Tai yra vienas iš sėkmingiausių pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo projektų Lietuvoje. Gera matyti jaunus žmones, kuriems rūpi istorija, jos išsaugojimas ir įprasminimas. Privalome apie tai kalbėti garsiai” – susirinkusiems bendruomenės nariams sakė ambasadorius Darius Skusevičius. 

Nuo pirmosios ekspedicijos 2006 m., norą dalyvauti projekte išreiškė daugiau nei 13,000 jaunų žmonių, surengta 18 ekspedicijų bei tūkstančiai pristatymų mokyklose, universitetuose, bendruomenių centruose, šimtai šių kelionių fotografijų parodų, sukurta dešimtys dokumentinių filmų. Visa tai prisidėjo prie jaunosios kartos pilietiškumo bei didžiavimosi savo valstybe jausmo ugdymo.

LR ambasados Otavoje inf. ir ntrs.

Marija Čyvaitė ir Aistė Eidukaitytė kalba Toronto Lietuvių Namuose

…ir Toronte

Toronte “Misija Sibiras” dalyvės turėjo keletą susitikimų. Pirmasis iš jų su bendraam-
žiais – Kanados lietuvių jaunimo sąjungos nariais. Abi viešnios sulaukė nemažai klausimų apie atranką ir pasirengimą kelionėms Sibiro tremtinių pėdsakais, kelionės sąlygas ir kt. Panašių klausimų sulaukta ir Toronto Maironio lituanistinėje mokykloje; jaunimui tai buvo įsimintina gyvoji istorijos pamoka apie skaudžius Lietuvos žmonių likimus ir jaunimo pasiryžimą išsaugoti negrįžusiųjų į gimtinę atminimą. Apie tai buvo kalbama ir susitikimuose Anapilio sodyboje, Vasagoje bei Toronto Lietuvių Namuose, kur susirinko arti 100 klausytojų. Aistė ir Marija papasakojo apie šį savanorišką Lietuvos jaunimo vajų, tvarkant ir amžinant lietuviškais kryžiais tremtyje pasilikusių lietuvių kapus. Pastaraisiais metais Rusija dėl politinių motyvų nesutiko įsileisti “Misija Sibiras” grupės, tad kelionių maršrutai nuvedė į Kazachstaną, kur politinių kalinių lageriuose ir kalėjimuose buvo laikoma apytikriais skaičiavimais iki 80,000 tautiečių. Jų amžinojo poilsio vietų ieškojo, o jas suradę tvarkė 2019 metų “Misija Sibiras” dalyviai. Aistės ir Marijos pasakojimą papildė ekrane parodyti nelengvos kelionės vaizdai: stepėse apleistos kapavietės, kitur buvusių kapinių vietoje tik plynas laukas ar sulaukėję krūmokšniai. Ten, kur buvo įmanoma, lietuvių laidojimo ir kančių vietas pažymėjo grupės dalyvių rankomis sukalti ir pastatyti kryžiai su lietuviškos metalinės saulutės ženklu. Dalyviai tiksliai žymėjosi kapinių vietą, palaidotųjų pavardes, kad jų gyvenimai neišnyktų be pėdsako. Įsiminė Marijos Čyvaitės, pirmosios išeivijos lietuvės šioje misijoje, prisiminimas apie vieną kelionės akimirką, kai prie pastatyto kryžiaus grupė, išskleidusi lietuvišką vėliavą, giedojo “Tautišką giesmę: “Aš negalėjau ištarti nė žodžio, ašaros gniaužė balsą, kai supratau tos akimirkos reikšmę man. Aš, jau trečios kartos lietuvaitė, gimusi ir augusi Jungtinėse Valstijose, stovėdama su bendraamžiais iš Lietuvos tolimo Kazachstano stepėse prie man nepažįstamų tautiečių, buvusių tremtinių ir politinių kalinių, kapų, pajutau, kas mus visus jungia – tai Lietuva, jos istorija”.

Po susitikimo nuotrauka įsiamžinimui (pirm. eilėje) “Misija Sibiras” dalyviai: (iš k.) Valerijus Olechnovičius (2013 metų dalyvis), Marija Čyvaitė ir Aistė Eidukaitytė
Prie reklamos ir aukų rinkimo stalo R.Šileikienė ir J. Kavaliauskienė
Lietuviška saulute buvo papuošti pastatyti kryžiai
Savo įspūdžiais dalinasi Marija Čyvaitė

Po paskutiniojo susitikimo Kanadoje Aistė Eidukaitytė, “Misija Sibiras” paramos fondo “Jauniems” direktorė, pasidalijo susitikimų įspūdžiais:
– Man atrodo, kad savo tikslą pasiekėme – pažadinome jaunimo susidomėjimą mūsų veikla ir kelionėmis, dabar svarbu tą susidomėjimą palaikyti toliau, ir, galbūt, sulauksime norinčių prisijungti ir iš Kanados.
Buvo smagu, kad savo pirmojoje kelionėje į Kanadą galėjome pasidalinti savo veiklos patirtimi ir kartu išgirsti naujų istorijų, jos yra svarbios. Visa tai parsivešiu į Lietuvą ir dalinsiuosi savo kelionės įspūdžiais. Marija savo misiją tęs toliau – ji lankys kitas jaunimo mokyklas, organizacijas ir kalbės apie šią svarbią Lietuvai istorijos dalį.

inf.