Išrinkta nauja KLJS valdyba

Rugsėjo 18-20 d.d. KLJS metinis suvažiavimas įvyko “Kretingos” stovykloje, Vasagoje.
Išrinkta nauja KLJS valdyba:

Skaidra Puodžiūnaitė – pirmininkė
Rimantas Kubilius – vicepirmininkas
Edis Obeliūnas – iždininkas
Daina Šablinskaite – sekretorė
Joana Ažubalytę – Socialinių reikalų koordinatorė
Elenutė Zubrickaitė – Ryšininkė organizuotam jaunimui
Adomas Kuliešius – Socialiniu reikalų koordinatorius
Daniela Šablinskaitė – Ryšininkė neorganizuotam jaunimui
Lauren Vaitonis-O’Grady – korespondentė
Vida Naudžiūnaitė – narė

Canadian Lithuanian Youth Association (CLYA) Elects New Board

CLYA held its annual general meeting September 18-20th at Camp Kretinga in Wasaga Beach, Ontario.
The new elected board is made up of:

Skaidra Puodziunas – president
Rimantas Kubilius – vice-president
Edis Obeliunas – treasurer
Daina Sablinkskas – secretary
Joana Azubalis – social coordinator
Elena Zubrickas – membership chair
Adomas Kuliesius – social coordinator
Daniela Sablinkas – new membership chair
Lauren Vaitonis-O’Grady – communications chair
Vida Naudzinas – member at large