Išeivijos vaikams – valstybės parama studijoms Lietuvos edukologijos universitete

ADVERTISEMENT

Išeivijos lietuviams, jų vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams ar lietuvių kilmės užsieniečių vaikams suteikiama galimybė pasinaudoti valstybės parama studijoms Lietuvos edukologijos universitete (LEU). Teisę gauti paramą turi priimtieji į pirmosios ir antrosios pakopų studijas.

Išeiviai ir užsienio lietuviai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą, t. y. stipendiją ir socialinę išmoką. Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui. Jos išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Stipendijos dydis – 3 BSI (šiuo metu – 114 Eur per mėnesį). Socialinė išmoka (vienkartinė) skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 202, 73 iki 318, 58 Eur). Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

Daugiau informacijos apie paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu (+370 5) 263 9158 ir interneto tinklalapyje https://www.vsf.lt/lt/parama-uzsienio-lietuviams.

Studentas, norintis gauti paramą, privalo užsiregistruoti Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką.

Išeiviais yra laikomi tie Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie ne mažiau kaip 3 metus gyvena užsienyje, arba užsienio valstybių piliečiai, netekę Lietuvos Respublikos pilietybės. Lietuvių kilmės užsieniečiu yra laikomas tas žmogus, kurio bent vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuvis ir kuris pripažįsta save lietuviu. Daugiau informacijos apie paramos suteikimo sąlygas ir tvarką rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje www.vsf.lt.

Government Grants for Studies in Lithuania

Lithuanians living abroad, their children, grandchildren, great-grandchildren or children of Lithuanian descent can benefit from state support in order to study at the Lithuanian University of Educational Sciences.
Students who have been accepted to first or second level studies are eligible for the funding.

Emigrants are citizens of Lithuania who have been living abroad for at least 3 years, or citizens of other countries who no longer have Lithuanian citizenship. A person is considered of Lithuanian origin if s/he has at least one parent or grandparent who is Lithuanian. You may find more information about funding conditions and procedures in the National Studies Foundation website at www.vsf.lt.

Applicants are eligible for two types of funding – scholarship and personal support. Scholarships are awarded per semester. They are paid monthly until the end of the semester. The scholarship amount is 114 euros per month. Personal support is distributed as a lump sum after taking into account the applicants personal circumstances (from 202.73 to 318.58 euros).

Students who wish to receive funding are required to register through the National Studies Foundation website by filling out the electronic application form at https://www.vsf.lt/lt/parama-uzsienio-lietuviams