In memoriam Reginai Gytei Narušienei (1936-2022)

ADVERTISEMENT

Vieno gyvenimo darbai, skirti Lietuvai ir lietuvybei

Balandžio 25 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose, sulaukusi  85-erių metų, mirė teisininkė, buvusi Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovė, mecenatė, visuomenininkė Regina Gytė Narušienė.

Pasaulio lietuvių bendruomenė liūdi netekusi aktyvios Pasaulio lietuvių bendruomenės narės, buvusios Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkės (2006–2009 ir 2009–2012) Reginos Gytės Narušienės.

Narušienė gimė 1936 m. spalio 12 d. Kaune. Dar būdama mažytė, prieš sovietų okupaciją su šeima pasitraukė į Vakarus. Pradinę mokyklą baigė Augsburge, Vokietijoje, 1949 metais su šeima emigravo į JAV. Regina Narušienė gimnaziją baigė Čikagoje, vėliau Ilinojaus universitetą,ten ir apgynė disertaciją. 1960 metais įgijo teisę advokato praktikai. R. Narušienė 1988–2000 m. ėjo Rocford (Ilinojaus valstija) vyskupijos fondo tarybos pirmininkės pareigas, vėliau Lietuvių laisvės forumo Vašingtone pirmininkės pareigas. 1991 m. kartu su bendraminčiais įkūrė Amerikos lietuvių teisininkų draugiją, kartu su vyru B. V. Narušiu Vilniuje pasiūlė ir dalyvavo rengiant pasaulio lietuvių teisininkų kongresus. R. Narušienė buvo viena iš Lietuvos Valdovų rūmų paramos fondo steigėjų, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimo ir paskirties komisijos narė bei Valdovų rūmų paramos JAV komiteto 11pirmininkė. Nuo 1990 metų aktyviai veikė JAV lietuvių bendruomenėje: buvo Waukegano apylinkės pirmininkė ir bendruomenės visuomeninių reikalų komisijos vicepirmininkė, JAV lietuvių bendruomenės Tarybos narė, krašto valdybos vykdomoji vicepirmininkė, JAV lietuvių bendruomenės valdybos pirmininke. Ji aktyviai dalyvavo LR Seimo ir JAV Lietuvių bendruomenės komisijos (nuo 2007 m. – Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos) veikloje. Turėdama teisinį išsilavinimą, Lietuvos valstybingumo atkūrimo laikotarpiu ji savo žiniomis dalijosi su valdžios atstovais, ypač aktyviai domėjosi ir daug pastangų įdėjo sprendžiant pilietybės išsaugojimo klausimą. Už nuopelnus Lietuvai Regina Narušienė apdovanota LDK Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, už nuopelnus Katalikų bažnyčiai – Popiežiaus Švento Didžiojo Gregorijaus ordinu. Regina Narušienė 2018 m. išleido knygą „Lai gyvuoja laisva Lietuva: JAV lietuvių indėlis atkuriant Lietuvos valstybingumą“. 2020 metais Lietuvoje išleido knygą „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt. Pilietybės išsaugojimo pagrindai ir argumentai“.

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba reiškia nuoširdžią užuojautą a.a. R.Narušienės šeimai ir artimiesiems. Dėl iškilios visuomenininkės netekties užuojautą artimiesiems išsakė ir Lietuvos vadovai. Prezidento G.Nausėdos teigimu, dar 1990-aisiais, būdama Lietuvių laisvės forumo Vašingtone pirmininke, R. G. Narušienė atliko didelį darbą, siekiant Lietuvos nepriklausomos valstybės diplomatinio pripažinimo. Pasak prezidento, per savo gyvenimą žinoma teisininkė aktyviai užsiėmė ne tik visuomenine veikla, ji ryškiai pasižymėjo ir savo mecenatyste, rūpinosi parama Lietuvos kultūrai.

R.G.Narušienės parašytų knygų viršeliai: