In Memoriam A+A ČESLOVAS ŽILIONIS (1931-2020)

Mirė 2020 spalio 19 d. Čikagoje, sulaukes 89-erių  metų amžiaus.

Gimė 1931 m. sausio 8 dieną Alytuje, Lietuvoje. Antrojo pasaulinio karo metais kartu su tėvais pasitraukė į Vokietiją, kur gyveno Detmoldo DP (Displaced persons) stovykloje, vėliau gyvenimo keliai  nuvedė į Bratford Anglijoje, gyveno Kanadoje ir pagaliau Čikagoje. Kanadoje gyveno Hamiltone, kur priklausė “Kovo” sporto klubui, šoko tautinius šokius “Gyvatare” ir  kur Aušros Vartų šventovėje 1960 m. buvo palaiminta Žilionių santuoka. 

Jungtinėse Amerikos Valstijose Česlovas dirbo Sargeant & Lundy Engineering kompanijoje.  Buvo labai veiklus lietuviškame gyvenime. Būdamas jaunesnis aktyviai darbavosi lietuvių bendruomenėje ir įvairiose lietuviškose organizacijose.

Česlovas buvo laimingas, turėdamas amžiną jaunystės dovaną iki paskutiniųjų gyvenimo metų. Dar visai neseniai galėjome matyti Česių, kas dieną smagiai dviračiu važiuojantį per Čikagos priemiesčio miškus, o žiemą tais pačiais takais su lygumų slidinėjimo (cross-country) slidėmis. Mėgo visus sportus, ypač futbolą, tenisą ir slidinėjimą, ir aktyviai dalyvavo šių sporto šakų lietuvių klubuose. Aistringas keliautojas, su žmona dažnai keliaudavo į Amerikos kalnus; šiltas tropines salas; Lietuvą ir plačią Europą, ypač mėgdavo atostogauti pas sūnų Palm Springs, Kalifornijoje.

Liko liūdintys žmona Renata Petrušaitytė-Žilionienė, sūnūs Raimundas, Kęstutis su partneriu Tomu, sesuo Aldona Martinkienė, sūnėnas Viktoras Martinka su žmona Lile ir dukromis, Andriušių šeima Čikagoje ir Venckų šeima Los Angeles bei giminės Lietuvoje.  Šeima dėkoja už visas nuoširdžias  užuojautas ir linkėjimus.

Laidotuvės privačios Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

Liūdintys artimieji