In Memoriam a.a. prel. EDMUNDAS PUTRIMAS

ADVERTISEMENT

In Memoriam

A.a. prel. EDMUNDAS PUTRIMAS (1959 – 2022)

Liūdna žinia apie prelato Edmundo Putrimo netektį greitai apskriejo visą pasaulį. Jis buvo žinomas ir mylimas ne tik Kanadoje, kurioje gimė ir augo, bet ir Lietuvoje bei pasaulio lietuvių telkiniuose, kuriuos lankė kaip lietuvių išeivijos dvasinio gyvenimo ir sielovados globėjas, daugelį metų eidamas Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovadai pareigas.

Atsisveikinimas su prel E.Putrimu vyks Toronto Kristaus Prisikėlimo parapijos šventovėje gruodžio 3 d., 8 v.r. – 11 v.r.; laidotuvių Mišios  -11 v.r.

Šv.Mišių tiesioginė transliacija https://youtu.be/1WyhZvfb8lU

 

Gyvenimas su tikėjimu ir viltimi   

Būsimasis prelatas Edmundas Putrimas gimė 1959 m. rugsėjo 3 d. Toronte, Kanadoje, Sofijos (Laurinavičiūtės) ir Mindaugo Putrimų šeimoje. 1979 m. baigė „Royal York Collegiate Institute“ gimnaziją Toronte, taip pat Toronto Maironio mokyklos aukštesniuosius lituanistinius kursus. 1979–1980 m. Toronte Humber College lankė verslo administracijos kursus.

1980 m. atvyko į Popiežiškąją Šv. Kazimiero kolegiją Romoje (Italija) ir studijavo Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete, 1981 m. įgijo filosofijos bakalauro laipsnį. Vėliau 1986 m. baigė pastoracinės teologijos diplomines studijas, 1988 m. įgijo kanonų teisės licenciato laipsnį, parašęs baigiamąjį darbą „Personalinė parapija kaip integracijos įrankis“.

1984 m. rugsėjo 3 d. Mississaugos, (ON, Kanada) Lietuvos kankinių parapijoje vyskupas Antanas Deksnys pašventino E. Putrimą diakonu. Naujai įšventintas diakonas iki gruodžio mėn. ėjo vyskupo Pauliaus Baltakio OFM kanceliarijos administratoriaus ir sekretoriaus pareigas, taip pat vyskupas jam pavedė rūpintis lietuvių jaunimo pastoracija Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (dalyvauti jaunimo stovyklose, būti katalikiškų organizacijų kapelionu, skaityti konferencijas, vadovauti dvasinėms pratyboms). 1985 m. birželio 2 d. Romoje popiežius šv. Jonas Paulius II įšventino kunigu.

E.Putrimas 1986m. rūpinosi Vokietijos lietuvių katalikų dvasiniais reikalais: vedė rekolekcijas lietuvių bendruomenėse, nuo balandžio iki liepos mėn. dėstė tikybą Vasario 16-osios gimnazijoje (vėliau ir 1988–1991 m., 1992–1994 m.).

1984 m. priklausė Šventojo Kazimiero mirties 500-ųjų metinių minėjimo komitetui, o 1987 m. – vysk. Pauliaus Baltakio OFM vadovaujamam komitetui Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti.

1991–1992 m. rūpinosi lietuvių sielovada Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje. 1994 m. paskirtas vikaru lietuviškoje Prisikėlimo parapijoje Toronte. 1994 m. Klaipėdoje įsteigė „Dvasinės pagalbos jaunimui centrą“.

1997 m. paskirtas Toronto tarptautinio „L. B. Pearson“ oro uosto kapelionu (dirbo iki 2012 m.,nuo 2007 m. buvo tarpreliginės sielovados nariu). 2010–2012 m. buvo Toronto arkivyskupijos vicekancleris. 2003 m. tapo Europos vyskupų konferencijų tarybos Pastoracinio ir socialinio darbo su migrantais komisijos nariu, nuo 2015 m. – tarptautinės Šventosios Mortos grupės prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę vergovę narys, 2016–2018 m. pagelbėjo kuriant dokumentinį filmą „Mulai“ (rež. M. Starkus) apie lietuvius, kalinčius Limos (Peru) kalėjimuose.

Nuo 1982 m. vasaromis darbuodavosi  Toronto Prisikėlimo parapijos Kanados lietuvių jaunimo  ir vaikų stovyklos “kretinga” kapelionu, savanorių ir programų koordinatoriumi. Buvo ateitininkų stovyklų „Dainavoje“ Mičigane (JAV) kapelionas, dalyvaudavo Pasaulio lietuvių jaunimo kongresuose, Kanados lietuvių bendruomenės, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos, Pasaulio lietuvių bendruomenės veikloje, rūpindavosi pasaulio lietuvių jaunimo dalyvavimu Pasaulio jaunimo dienose, buvo Lietuvių katalikų religinės šalpos direktorių tarybos narys ir pirmininkas.

2003 m. rugpjūčio 18 d. paskirtas Lietuvos vyskupų konferencijos delegatu užsienio lietuvių sielovadai, kuriai nuoširdžiai atsidavęs prelatas negailėjo savo jėgų rūpindamasis užsienio lietuvių dvasiniu augimu. Lankė lietuviškas parapijas, misijas ir bendruomenes, koordinavo ir palaikė jaunimo sielovadinę ir tautinę veiklą, teikė pagalbą lietuviams, įkalintiems kalėjimuose visame pasaulyje.

Prelatas Edmundas Putrimas 2003 m. Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanotas LDK Gedimino ordino Karininko kryžiumi, 2009 m. už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių bendruomenių užsienyje telkimą Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“, 2019 m. Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ Aukso Vyčiu.

Prelatas Edmundas Putrimas apie save yra sakęs, kad jis tarsi „gyvena su Biblija vienoje rankoje ir lėktuvo modeliu kitoje“ – susumavus kelionių laiką, kasmet apie keturis mėnesius praleisdavo lankydamas visame pasaulyje išsibarsčiusias lietuvių bendruomenes. Prelatas Edmundas savo pašaukimą išgyveno kaip nuoširdų rūpinimąsi ne tik lietuvių bendruomenėmis, bet ir skirdamas asmenišką dėmesį kiekvienam sutiktam žmogui.

Gerasis Dievas, pasišaukęs savo tarną, teapdovanoja jį amžinuoju džiaugsmu ir tepaguodžia liūdinčiuosius.

Bernardinai.lt