In Memoriam 

Advertisement

 

A.a. Jonė Žitkauskienė

(1923.VI.15 – 2022.V.16) 

Š.m. gegužės 16 diena mirė mūsų brangi mama, močiutė ir pro močiutė Morgan Place slaugos namuose, Surrey Br.Kolumbijoje. Liūdi vaikai: Vida (Algis) ir Rimas (Brenda); vaikaičiai Kristina (Giovanni), Tomas ir Sofia (Fernando); pro-vaikaičiai Marina ir Kristofer; pusbrolis Jonas Patamsa, Marijampolė, Lietuva.

Jonė gimė Gražiškių apylinkėje, Vilkaviškio rajone; ketino studijuoti Mokytojų Institute Vilniuje,  bet karo vėtros sužlugdė jaunystės svajones ir planus. Po karo apsigyveno Montrealyje, kur prisijungė prie vietinės lietuvių bendruomenės ir  Šv. Kazimiero parapijos veiklos.  

Jonė liko uoli Lietuvos patriotė. Tapusi mama užtikrino, kad vaikai  kalbėtų lietuviškai ir prisijungtų prie lietuviškos jaunimo veiklos; savanoriavo jaunimo Ateitininkų ir Skautų stovyklose, Baltijos stovyklavietėje. 

Vasaromis džiaugėsi gamta prie vasarnamio Lac Sylvère, kur  mėgo priimti savo anūkus. 2009 metais kartu su vyru Juozu  persikėlė į Tsawwassen, Britų Kolumbijoje, arčiau vaikų. Vyrui mirus,  gyveno su dukra ir žentu šeimynos glėbyje, džiaugdamasi  provaikaičių savaitiniais apsilankymais.

Laidotuvių mišios vyko gegužės 20 d. Surrey, B.C., Katalikų Gardens of  Gethsemani kapinių koplyčioje. Palaidota šalía vyro Juozo (2011).  

Dangau, priimki mano maldą, suaustą žodžių ir kančių. 

Ir siųsk palaimą mano sielai, niokotai vėtrų didelių. 

Dvasia pakyla – vien galingos Tavo malonės dvelkime. 

Todėl palaima gailestinga lydėk mane, globok mane. 

Dangau, pakėlus žvilgsnį savo, Tavo malonės laukiu aš. 

Jinai tegu atėjus veda mane šviesoj ir per miglas

Užuojautas ir prisiminimų išraiškas anglų kalba kviečiame irašyti  „Arbor Memorial” svetainėje https://www.arbormemorial.ca/delta/obituaries/zitkauskas jone/86058

  

~ Šeima.