Dėmesio studentams!

Advertisement
parama

Kanados Lietuvių Fondo stipendijų prašymų formos 2022–2023 mokslo metams jau paruoštos.  Lietuvių kilmės studentai, baigę gimnaziją ir ketinantys tęsti mokslus, turi teisę prašyti KLF stipendijos. Formas galima gauti [email protected].

Studentai, studijuojantys humanitarinius mokslus, gali paduoti prašymus kun. P. Ažubalio stipendijai gauti.

Formos turi būti įteiktos KLF raštinei iki rugpjūčio 31, 2022.

 Laima Underienė, KLF administratorė