Dainuojantys Montrealio lietuviai – Susipažinkite prieš švente Otavoje!

Kristina su Aleksandru ne tik šios šventės ruošos vadovai, bet ir patys jai ruošė savo du kolektyvus: Montrealio lietuvių mišrų chorą “Balsas” ir vokalinę grupę “Kristina ir penketukas”. Kristinai padedant galime supažindinti su šiais Montrealio lietuvių dainuojančiais kolektyvais, kurių balsus girdėsime šventinėje programoje Otavoje.

Montrealio lietuvių choras „Balsas“

Montrealyje,Lietuvos Nepriklausomybės minėjime,2017 metų vasario mėn. šventinį koncertą surengė lietuvių tautinė šokių grupė “Gintaras” ir “Balso” choras

Montrealio lietuvių choras „Balsas“ įsteigtas 1982 metais. Choro vadovas muzikas ir kompozitorius Aleksandras Stankevičius tuo metu vadovavo Aušros Vartų parapijos chorui ir mergaičių vokalinei grupei „Pavasaris“.  Tais metais CBC rengė chorų konkursą ir visoje Kanadoje ieškojo geriausio choro. Aleksandrui kilo mintis kviesti choristus ir steigti naują chorą, kuris dalyvautų šiame CBC konkurse. Taip atsirado Montrealio lietuvių choras “Balsas”, kuris sėkmingai dalyvavo minėtame konkurse ir tapo laimėtojais. Po tokios sėkmės Aleksandras nusprendė įrašyti kalėdinės muzikos albumą, kurį pavadino “Kalėdos”. “Balso” choro koncertą perdavė televizijos stotys, o Aleksandro parašyta daina “Linksmų Kalėdų” ir kitos šio albumo dainos skambėjo visose Kvebeko provincijos radijo laidose. Garsaplokštę (CD) panoro įsigyti net virš 8,000 klausytojų.

Choro “Balsas” repertuare yra ir paties vadovo sukurti muzikiniai veikalai (Linksmų Kalėdų, kantata Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva (1987), Requiem Mišios (2010)), liaudies dainos, religinės giesmės ir šiuolaikinės melodijos. Choras dalyvauja Pasaulio lietuvių bei Šiaurės Amerikos dainų šventėse yra išleidęs septynias garsaplokštes, iš kurių dauguma įrašytos Aleksandro namų studijoje. Chore dalyvauja net trijų kartų dainininkai, daugelis iš jų gali dainuoti trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir prancūzų. Nuo 2014 metų Aleksandrui į chorinio darbo pagalbą atėjo muzikė Kristina Kliorytė. Šiuo metu chore yra apie 30 dainininkų. Jų balsus girdėsime šventinėje programoje

Vokalinis ansamblis „Kristina ir Penketukas“ 

Montrealio lietuvių vokalinė grupė “Kristina ir penketukas”

Kitas Montrealio lietuvių vienetas – vokalinis ansamblis “Kristina ir Penketukas” – “K5”, kurio dainas  yra pamėgę šimtai klausytojų. O viskas prasidėjo labai paprastai:  Aušrinė Širvinskienė parašė eiles, joms reikėjo muzikos. Aleksandras parašė muziką, o Kristina pritaikė ją balsams. Atsiradus daugiabalsiui kūriniui, reikėjo atlikėjų – taip ir atsirado penketukas, dainuojančios merginos. Bostone 2012 metais vyko šokių šventė. Rima Girniuvienė “Disko vakarėlio” programai pakvietė “Kristina ir penketuką”, o tai progai Aleksandras sukūrė dar 17 dainų. Ir štai iš mažo upelio išplaukė graži dainų upė. “K5” ansamblis  turi  įrašęs originalių dainų albumą, yra koncertavęs ne tik Šiaurės Amerikoje, bet ir Lietuvoje, o daina “Aš negaliu sustot dainuot” (žodž. A.Širvinskienės) buvo atliekama  2015 m. Dainų šventės Čikagoje metu, diriguojant Kristinai Kliorytei, solo klavišiniais grojo pats kompozitorius Aleksandras Stankevičius.

Lietuvių kultūros paveldo dienų metu Otavoje bus pristatyta ir 80 puslapių “K5” dainų muzikos knyga. Keletas šio leidinio kūrinių skambės atliekant ansambliui “K5” drauge su Toronto vaikų chorais (40 vaikų).

Pagal Kristinos Kliorytės pateiktą medžiagą paruošė N.Benotienė