Baltijos valstybių nepriklausomybės atstatymo 100-mečio minėjimas

ADVERTISEMENT

Kviečiame visus rugsėjo 23, sekmadienį, 2-6 v.p.p., rinktis į Toronto Nathan Phillips aikštę prie Toronto savivaldybės rūmų (100 Queen St. W.), į bendrą Baltijos valstybių Estijos, Latvijos, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 100-mečio minėjimą.

Meninę programą rengia šių bendruomenių chorai, ansambliai ir tautinių šokių grupės.

Kviečiame visus pasipuošti tautiniais drabužiais, nepamirškime savo valstybinių vėliavų! Rengėjai ir rėmėjai: Estų studijų centras ir muziejus, Kanados baltiečių federacija, Kanados estų centrinė taryba, Kanados latvių federacija, Kanados lietuvių bendruomenė.

Baltic 100 Celebration at Nathan Phillips Square

Sunday, September 23 from 2-6pm, the Baltic 100 Celebration will be taking place at Nathan Phillips Square – Toronto City Hall (100 Queen St.W.).

Performances by Estonian, Latvian, and Lithuanian choirs, ensembles, and folk dancers. Wear your national costumes and bring your flags! Come celebrate with us!

Organizers, partners, sponsors:
Estonian Studies Centre/Museum of Estonians Abroad Baltic Federation in Canada Estonian Central Council in Canada Latvian National Federation of Canada Lithuanian Canadian Community.