Aušros Vartų parapijos žinios

ADVERTISEMENT

• Šiais metais Kūčių nakties Mišios (Bernelių Mišios) bus švenčiamos gruodžio 24, ketvirtadienį. 10.30 v. v. Kalėdų dienos Mišios – gruodžio 25, penktadienį, 10.30 v.r. Kiekvienose Mišiose gali dalyvauti ne daugiau kaip 25 lankytojai, todėl siūlome iš anksto užsiregistruoti.    

• Dėkojame Antanui ir Linai Mickams už mūsų šventovės papuošimą viduje ir iš lauko; Ryčiui ir Vilijai Bulotams, Vytui ir Anitai Giviams už dovanotas kalėdines lemputes; Laimai Dainienei ir Montrealio lietuvių katalikių moterų draugijai už dovanotas gražias kalėdines gėles, kurios puošia mūsų šoninius altorius.