Aušros Vartų parapijos žinios

Dėkojame už aukas parapijai

Kaip buvo pranešta per metinį parapijos susirinkimą, per 2019-uosius metus mūsų parapija yra gavusi $118,377 pajamų. Buvo pranešta, kad be nuomos išlaidų lietuvių kredito unija  „Litas“ paaukojo mūsų parapijai $13,000. Taip pat kitos Montrealio lietuvių organizacijos paaukojo mūsų parapijai $2,325, bet jos nebuvo išvardintos. Štai sąrašas šių organizacijų ir jų aukos mūsų parapijai: „Rūtos“ klubas – $1000, „Gintaro“ šokių grupė – $750, Lietuvių mokyklėlė – $300, LKMN šaulių kuopa – $200, Kanados lietuvių fondas- $50, Montrealio lietuvių bendruomenė – $25.

Nuoširdžiai dėkojame „Litui“ ir visoms šioms organizacijoms, jų valdyboms bei jų nariams už  finansinę paramą mūsų parapijai.