Atsisveikinome su spalvų ir formų kūrėju 

ADVERTISEMENT

Sigina Katkauskaitė

George Rackus  (Jurgis Kęstutis Račkauskas), lietuvių kilmės Kanados dailininkas, iškeliavo amžinybėn š.m. vasario 3 d., sulaukęs 91-erių metų, palikdamas mums ir meno istorijai  savo sukurtą  turtingą spalvų ir formų  pasaulį. 

George Račkus (Jurgis Kęstutis  Račkauskas) gimė Lietuvoje, 1927 m. Būdamas aštuonerių, kartu su tėvais persikėlė gyventi  į Šiaurės Ameriką. Nuo pat vaikystės jautęs potraukį spalvoms ir formoms, George studijavo  meno specialybę Wayne universitete Detroite, Michigan, JAV, vėliau Ontario meno kolegijoje. Čia įgytų žinių neužteko, tad jaunasis dailininkas  1953 m.  iškeliavo daugelio dailininkų ar norėjusių jais tapti keliu – į Paryžių. Čia studijavo garsiojoje meno mokykloje École des Beaux-Arts and Académie André L‘Hote. Vėliau G.Račkus keletą metų dirbo su Andre L‘Hote, kubistinio stiliaus menininku. Čia, Paryžiuje,  ir pradėjo  kūrybinę biografiją, savojo stiliaus ir išraiškos galimybių paieškas. Pažintis su kubistais tikriausiai paskatino pasukti avangardinio, abstraktaus meno kryptimi. Pirmosios parodos buvo Europoje: Paryžiuje, Londone, Barselonoje, Liuksemburge ir Briuselyje. Dailininkas dalyvavo kasmetinėje nepriklausomų menininkų parodoje, kituose kūrybiniuose sambūriuose. Grįžo į Kanadą apie 1960, nors visam laikui Kanadoje įsikūrė daug vėliau.

Iš raižinių ciklo “Dangus ir žemė”. Nr. XIV . Kanados valst. meno galerija Otavoje

Į ekspresyvaus braižo ir vaizdo dailininką pirmieji atkreipė žvilgsnį Montrealio meno žinovai, surengę jo kūrybos parodą Gallery Moos. G.Račkus netrukus pagarsėjo kaip šiuolaikinio meno krypties kūrėjas, bet  visuotinio pripažinimo abstrakčių formų ir piešinio  meistras sulaukė  dar negreit.  Apie 1964 G.Račkus sukūrė ir ištobulino anodizuoto aliuminijaus technologiją, sukūrė šiuo stiliumi visą seriją darbų, surengė parodų. Naudojant savo darbams  naująją technologiją, buvo nelengva Kanadoje surasti vietą, kur būtų apdorojamas aliuminijus, kad tiktų  dailininko poreikiams. Tokią vietą surado Europoje, Briuselyje. Ten ir kūrė pagal savo paties surastą spalvų ir formų atgaminimo būdą. 1968 metais Montrealio parodoje Art and Technology of the Man Briuselio paviljone buvo pristatyta G.Račkaus kūryba.

Iš raižinių ciklo “Dangus ir žemė”. Nr. XI .Dail. G. Račkus (1927-2019). Kanados valst. meno galerija Otavoje

Pamažu jo ekspresyvūs darbai  sulaukė ne tik palankaus meno mėgėjų vertinimo, bet ir muziejų pripažinimo. Buvo rengiamos asmeninės parodos JAV, Kanadoje, Europoje, dailininko darbai buvo pristatomi ir grupinėse parodose. G.Račkaus darbų turi įsigijusi Ontario provincijos meno galerija (AGO), Viktorijos ir Albertos muziejai,Kanados valstybinė galerija Otavoje.  Šiame muziejuje galime rasti 1964 metais Paryžiuje sukurtos serijos „Žemė ir dangus“( Earth and Sky)  raižinių rinkinį. G.Račkaus  kūrybos sritis gana įvairi – nuo tapybos aliejumi, grafikos, sieninės tapybos iki tekstilės. Jo populiariausi  raižinių  ciklai Kanadoje ir užsienyje „Earth and Sky“, „Swan Lake“.  

Be kūrybinio darbo, G. Račkus  daug laiko skyrė ir visuomeninei veiklai bei meno švietimui. Jis buvo paskaitininkas, kuratorius, meno apžvalgininkas, dailininkas ir puikus organizatorius. Kanadoje 1960 metais įsteigė Clarkson‘s  Artists Centre dirbtuvę. Įsimintina jo parengta Ontario ir Kvebeko provincijų tapybos ir  skulptūros paroda „Abstract 62“ Toronte. Dailininkas domėjosi  Kanados čiabuvių menu, padėjo steigti Six Nations meno tarybą, subūrė keliaujančią  parodą „Canadian Image“ , kuri  buvo pristatyta Kanados valstybinėje parodoje (CNE)1961-1963 metais.  G.Račkus nuo 1974 metų buvo  Ontario Spalvų ir formų draugijos, jungiančios100 profesionalių dailininkų,  prezidentu. Jam vadovaujant, buvo parengta išsami draugijos  veiklos ir darbų bibliografija. Nemažai metų dirbo „Picture Loan Gallery“ direktoriumi.

Gyvendamas Kanadoje, Burlingtone, G.Račkus daugelį metų dirbo Mississaugos savivaldybės ir Peel meno galerijų valdybose, dalyvavo lietuvių bendruomenės dailininkų parodose Kanadoje ir JAV.