Ar išsaugosime lietuvišką tinklalapį

Metinio susirinkimo, vykusio nuotoliniu būdu akimirka

KLKKD „Žiburiai“ metinio susirinkimo apžvalga

Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos „Žiburiai“ nuotoliniame metiniame posėdyje buvo aptarti pirmųjų internetinės leidybos „Tėviškės žiburių“ tinklalapio tevzib.com finansinė ir kūrybinė patirtis ir ateities galimybes. Nuotoliniai ryšiai dar ne visiems įveikiamas sunkumas, gal todėl pirmajame tokiame susirinkime dalyvavo gerokai mažiau draugijos narių nei visuomet. Susirinkime, be įprastų tokiems renginiams veiksmų – darbotvarkės pristatymo, protokolo ir revizijos komisijos pranešimo patvirtinimo, pagrindinis pokalbis vyko apie „Tėviškės žiburių“ skaitmeninės leidybos patirtį ir kliuvinius. Draugijos valdybos pirmininkė G. Paulionienė pasveikino draugijos narius, kurie buvo apdovanoti Kanados ir Lietuvos ryšių atnaujinimo 30-mečio minėjime. Ji priminė, kad „Tėviškės žiburių“ redakcija yra jau be savo būstinės, redaktoriai dirba atskirai, savo namuose, bendraujama šiuolaikiniu būdu – el. paštu. Buvusiose redakcijos patalpose po remonto labai jaukiai įsikūrė Kanados lietuvių muziejus-archyvas, kuriam atiteko ir dalis redakcijos turėto turto, bibliotekos knygų bei nuotraukų ir kitokių dokumentų archyvai.

Redaktorės S. Katkauskaitė, R. Jonaitienė, techninė redaktorė A. Minkevičienė pasidalijo patirtimi, pereinant nuo spausdinto laikraščio leidybos į internetinę erdvę. Tai vyko nedėkingu – COVID-19 laikotarpiu, kai sustojo viešasis bendruomenės gyvenimas. Tuo pačiu nutrūko ir informacijos srautas, rašiniai apie vietinius renginius, nes jų tiesiog nebuvo. Pastaruoju metu veikla suaktyvėjo, tai atsispindi ir tinklalapyje: yra daugiau rašinių apie lietuvių bendruomenės, jaunimo renginius, LR ambasados veiklą. Labai pasigendama informacijos iš organizacijų – redakcija laukia pranešimų apie renginius, čia dirbančius žmones, naujoves ar verslo paslaugas. Skaitytojai palankiai sutiko dvikalbius puslapius. Lietuviškajame puslapyje daugiau vietos skiriama Kanados lietuvių gyvenimui, Pasaulio lietuvių bendruomenės veiklai, lietuvių parapijoms ir lietuvių telkiniams kitose valstybėse. Angliškojo puslapio skaitytojus daugiau domina lietuvių paveldo istorijos, etnografiniai papročiai, lietuvių kilmės žmonių gyvenimo istorijos ar kūryba, kaip nors susijusi su Lietuva.

Red. R.Jonaitienė paminėjo dar vieną labai svarbų projektą, kuris jau užbaigtas. Lituanistikos tyrimų ir studijų centras Čikagoje pernai apsiėmė suvesti kiek galint daugiau išeivijos laikraščių vienoje duomenų bazėje, spauda.org tinklalapyje, vadovaujant dr. Jonui Daugirdui. Numatyta to svarbaus darbo atlikimo kaina –$14,000 (CAN), kuriuos „Žiburių“ valdybos prašymu sumokėjo Kanados lietuvių fondas. Ilgokai užtruko surinkti visus per 70 metų laikotarpį išleistus numerius, ir teko pridėti papildomo numerių fotografavimo kainą, kurią sumokėjo pats Centras. Dabar tvarkingai sudėtus leidinius galima peržiūrėti spauda.org ir taip ieškoti reikiamos informacijos (searchable data base). Tinklalapyje pažymėtos institucijos, rėmusios šį projektą: Kanados lietuvių fondas, Amerikos lietuvių fondas ir Lietuvių katalikų mokslo akademija. KLKKDraugijos „Žiburiai“ valdyba, buvusio savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ leidėjai,  visiems rėmėjams giliai dėkingi toms organizacijoms padėjus įvykdyti tokį prasmingą projektą.

Duomenų bazė spauda.org tinklalapyje

Techn. redaktorės A.Minkevičienės pranešimas atskleidė statistinį „Tėviškes žiburių“ tinklalapio pjūvį: per mėnesį apsilankymu tinklalapyje skaičius svyruoja tarp 4000 – 7000, aktyvių lankytojų skaičius vidutiniškai 762, per dieną- 30. Geografiškai sugrįžtantys tinklalapio lankytojai pasiskirstę taip – 84% Kanada, 7% Lietuva, 5% JAV ir kitos pasaulio šalys. Šie skaičiai rodo, kad didžiausia mūsų skaitytojų dalis yra Kanados lietuvių diaspora, kuri domisi ir seka šių dienų aktualijas, susijusias su lietuvybe.

Kad tinklalapio lankomumas augtų, į pagalbą pasitelkėme Naujienlaiškį. Nemaža mūsų skaitytojų dalis noriai prisijungė prie šio tevzib.com priedo, šiuo metu turime 312 naujienlaiškio gavėjų. Atsižvelgiant į tinklalapio nuolatinių lankytojų skaičių, naujienlaiškio gavėjų galėtume turėti ir daugiau, tad prašome paraginti savo draugus, šeimos narius, pažįstamus prisijungti prie šio nemokamo savaitinio „Tėviškės žiburių“ leidinio. TŽ naujienlaiškis tai tinklalapyje skelbiamos informacijos savaitinė santrauka su patogiomis straipsnių nuorodomis į tinklalapį. Tai palengvinimas skaitytojams, kurie dažniausiai neturi laiko sekti tinklalapio žinias savaitės dienomis. Naujienlaiškis siunčiamas el. paštu penktadieniais, tereikia prisiregistruoti užpildžius tik kelis formos laukelius. Tai galite padaryti čia.

Taip atrodo PayPal mokėjimo portalas

Kaip jau žinote tinklalapis yra nemokamas leidinys, tad tolesnis jo gyvavimas labai priklauso ir nuo skaitytojų paramos. Siekiant tinklalapio rėmėjams sudaryti kuo daugiau patogesnių būdų finansiškai remti leidybą, šalia e-transfer, čekių, buvo pasitelkta ir interneto pagalba. Vienas iš naujai sukurtų aukojimų būdų yra PayPal Donations. Pasitelkiant PayPal, į kurį nuorodos yra skelbiamos tinklalapyje ir naujienlaiškyje, nuo 2020 metų rugpjūčio mėnesio surinkta $5,279.50 aukų, tad kviečiame mūsų skaitytojus pasinaudoti šia modernia priemone. Aukojant per PayPal galite naudoti kreditinę arba debeto kortelę, PayPal registracija nėra būtina, galite pasirinkti automatinę, mėnesinę paramą tinklalapiui.

Aptariant pranešimus, buvo pasiūlyta tinklalapyje daugiau vietos skirti jaunimo temoms, domėtis Kanados estų ir latvių bendruomenių gyvenimu.

Daugiau svarstymų sukėlė tolimesnė tinklalapio ateitis. Tinklalapis siunčiamas nemokamai, tačiau už jo techninę priežiūrą ir jį kuriantiems žmonėms reikia mokėti. Be prenumeratos, sumažėjus skelbėjų skaičiui, turimi finansiniai ištekliai mažėja, juos papildo tik atskirų rėmėjų aukos. Esame dėkingi jiems ir Kanados lietuvių bei ALF fondams už paramą. Tačiau ji nepadengia visų leidybos išlaidų.

KLKKD valdyba ir TŽ redakcija kviečia tautiečius paremti lietuviško tinklalapio leidybą, skelbiant apie savo verslą ar paslaugas, siunčiant sveikinimus savo artimiesiems asmeninių jubiliejų ar švenčių progomis. Tik taip išsaugosime galimybę lietuviškame tinklalapyje dalintis mūsų bendruomenės naujienomis, jausti ryšį su tautiečiais Kanadoje ar Lietuvoje.

 TŽ inf.