Padėka Kanados lietuvių fondui

0
Padėka Kanados lietuvių fondui

Nuoširdžiai dėkojame Kanados lietuvių fondui už nuolatinę ilgametę paramą buvusio spausdinto savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ ir šiuo metu rengiamo tinklalapio tevzib.com leidybai.

Šiemet leidėjai – Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija „Žiburiai“ turėjo papildomų išlaidų ($14,000), pertvarkant „Tėviškės žiburių“ archyvą skaitmenine forma, kad  jis būtų prieinamas visiems interneto tinklalapyje spauda.org. Ačiū Fondui už paramą ne tik šiam projektui, bet ir tinklalapio tevzib.com leidybai. Tikimės, kad pasibaigus pandemijai Kanados lietuvių bendruomenėje vėl atsigaus viešoji visuomeninė veikla, ir tinklalapis pasitarnaus, kaip svarbus informacijos ir ryšių šaltinis Kanadoje gyvenantiems tautiečiams.

                                                                     KLKKD „Žiburiai“ valdyba

X