Abiturientams palinkėjome sėkmės!

ADVERTISEMENT

Gegužės 24-osios vakarą Toronto Prisikėlimo parapijoje įvyko Maironio lituanistinės mokyklos ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientų atsisveikinimo vakaras. Jis prasidėjo Mišiomis, kurias aukojo LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai arkivyskupas L.Virbalas, SJ. Svečias pasveikino abiturientus, įveikusius  mokyklos ar kursų programą ir gaunančius svarbius diplomus. Prie sveikinimų prisidėjo ir Prisikėlimo parapijos kleb. J.Šileika, OFM, padėkojęs abiturientams ir jų šeimoms už pastangas ir paramą per visą mokymosi laiką.

Po Mišių  iškilmė buvo pratęsta didžiojoje salėje. Ved. L.Puteris tarė įžanginį žodį, pristatė garbės svečius: Lietuvos vyskupų konferencijos delegatą užsienio lietuvių katalikų sielovadai arkivysk. L.Virbalą, Kanados Lietuvių Bendruomenės pirm. K.Deksnį, Prisikėlimo parapijos kleb. J. Šileiką, OFM, Lietuvos Kankinių parapijos kleb. N.Šmerauską, Prisikėlimo parapijos kun. R.Bukauską, Prisikėlimo parapijos kun. A. Simanavičių, OFM., Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdybos pirm. J.Adamonis, Paramos kredito kooperatyvo atstovę N. Nausėdas ir KLB vicepirm. švietimo reikalams O.Stanevičius-Mills.


Ved.D.Kuraitė padėkojo mūsų dosniausiems remėjams: Lietuvos Švietimo ministerijai ir Paramos kredito kooperatyvui, taip pat ir kitiems remiantiems Maironio mokyklą: Prisikėlimo kredito kooperatyvui, KLB, KLF, Lietuvos Kankinių ir Prisikėlimo parapijoms.
Pati svarbiausia vakaro akimirka – diplomų įteikimas. Vedėja L.Puteris ir mokytoja R.Žemaitytė – De Iuliis aštuntosios klasės abiturientams įteikė diplomus ir pinigines dovanas, kuriomis pasirūpino Paramos kredito kooperatyvas, Prisikėlimo kredito kooperatyas ir Kanados Lietuvių Fondas.


 
Maironio mokyklos aštuntąją klasę baigė Goda Černiauskas, Sofia Douglas, Audra Stanevičius-Mills ir Kevin Wojczulis. Buvo šteikti tradiciniai mokyklos apdovanojimai. Sofia Douglas paskirta Ant.Rinkūno premija už puikias lietuvių kalbos ir literatūros žinias. Audrai Stanevičius-Mills teko Algio Puterio premija už stropumą ir aktyvumą. S.Bubelienės  premija apdovanoti Kevin Wojczulis ir Goda Černiauskas už pažangą moksle ir darbštumą.
Po aštuntokų atsisveikinimo su mokykla, ant scenos buvo kviečiami Aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientai. Kursų ved.Brigita Ručinskienė ir ved. Lidija Puteris įteikė diplomus ir pinigines dovanas, kurias skyrė Paramos ir Prisikėlimo kredito kooperatyvai bei Kanados Lietuvių Fondas.

Aukštesniuosius lituanistinius kursus sėkmingai baigė Živilė Patkačiūnaitė, Laura Rėkutė, Simas Remesat, Lilė Viktoria Vadauskaitė, Lina Adelė Vadauskaitė ir Marcin Wojczulis. Jiems irgi įtekti tradiciniai apdovanojimai. A. Rinkūno premija už geras lietuvių kalbos ir literatūros žinias paskirta Simui Remesat. A.Puterio premija už aktyvumą, atsakingumą ir gerą mokymąsi įteikta  Živilei Patkačiūnaitei. S. Bubelienės premija už pažangą moksle apdovanota Laura Rėkutė. Kursų abiturientų vardu Živilė Patkačiūnaitė ir Simas Remesat atsisveikino su Maironio mokykla.

Ved. L. Puteris nuoširdžiai padėkojo visiems už dalyvavimą, dar karta pasveikino visus Maironio mokyklos abiturientus ir juos lydinčius tėvelius, svečius, jiems linkėdama sėkmės ateityje.

Iškilmės baigėsi bendromis vaišėmis kavinėje.

Iki rudens!

Živilė