“Aušros” klubo 65-metis

ADVERTISEMENT

Autorė: Onutė Stanevičiūtė-Mills

TORONTAS. Lietuvių sporto klubas “Aušra” buvo įsteigtas 1955 metais, kaip neatskiriama Prisikėlimo Parapijos įvairiapusės visuomeninės veiklos dalis. Klubo tikslas – skatinti fizinį aktyvumą, sportinę patirtį kartu su bendruomeniškumo bei dvasinio gyvenimo ugdymu. Klubas šiemet skaičiuoja 65-uosius savo veiklos metus. Pirmųjų veiklos metų aušriečiai į sporto salę po kelių dešimtmečių atvesdavo savo vaikus, o dabar jau atveda ir  vaikaičius. 

Šiemet sausio mėnesio 12 dieną buvo paminėtos 65-osios “Aušros” sporto klubo metinės. Minėjimas prasidėjo Mišiomis Prisikėlimo šventovėje.   Sportininkai tarnavo Mišioms, skaitė skaitinius, nešė klubo vėliavas ir aukas Aleksandros Valaitytės ir Dainos Šablinskaitės vadovaujami kanklininkai vadovavo giesmėms.  Kun. Paulius Vaineikis,OFM, ir kun. Aurelijus Kasparavičius, OFM, atnašavo šventas Mišias ir skatino sportininkus keltis su aušra ir energingai sportuoti.  Buvo prisiminti ir šio klubo steigėjai, vienas iš jų a.a. vysk. Paulius Baltakis. Po Mišių parapijos salėje vyko smagus “Aušros” sportininkų ir svečių pobūvis. Visi džiaugėsi lietuvišku maistu ir “Aušros” kavute ir vaišėmis. 

Graeme Dymond, Lego statytojas, pastatė iki lubų Lego lietuvišką vėliavą ir krepšinio kamuolį.  Vika Ross sukūrė didelę “Aušros” sveikinimo kortelę. Daina Puterienė paruošė nuostabų nuotraukų rinkinį. Elenutė Lelienė, Laura Ligda, Laura Zownir padėjo pardavinėti “Aušros” butelius, kavos puodukus, veido kremus – visos lėšos skiriamos “Aušrai”. Lisa Utz pravedė loteriją 50/50. Aušra Naujalis, klubo pirmininkė, ištraukė parapijietės Dalios Roccos laimėjimo bilietą – Dalia Rocca paaukojo “Aušros” klubui $100 .  “Aušros’ klubą metinių proga pasveikino  ŠALFF’o vicepirmininkas Stasys Kuliavas, Prisikėlimo parapijos tarybos pirmininkė Rūta Girdauskaitė, treneriai Dominykas Gužauskas ir Jeff Zownir. Sugiedoję “Ilgiausių metų”, vaišinomės pyragu. Kokia sporto šventė be sporto? Po vaišių  vyko krepšinio varžybos, kurioms teisėjavo  Julija Šimonelytė, Iolanda Serianni, Gintaras Batūra, Jeff Zownir .

“Aušros” klubas visada kviečia prisijungti naujus narius, labai reikalingi ir rėmėjai. Jeigu norite toliau paremti sporto klubą, kviečiame pirkti “Aušros” simboliu pažymėtus kavos puodukus ir “Aušros” veido kremą (kaina $15).

A.ČIAUČIONO  nuotraukose  “Aušros” klubo šventės akimirkos: